SciBase Holding AB (publ) föreslår en företrädesemission om 85 miljoner kronor, säkerställd till 75 miljoner kronor

Sammanfattning

  • Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) (“SciBase” eller “Bolaget”) har beslutat om att föreslå en nyemission om cirka 85 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 9,00 kronor.
  • Företrädesemissionen är föremål för ett godkännande på den extra bolagsstämma som ska hållas den 15 november 2017. Bolaget har idag utfärdat kallelse till extra bolagstämman.
  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer primärt att användas till lanseringen av Nevisense på den amerikanska marknaden, för att utveckla och marknadsföra nya användningsområden för Nevisense samt utveckling av nästa generations produkter baserade på en ASIC-plattform (applikationsspecifik integrerad krets).
  • Bolagets tre största aktieägare, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform Aktiebolag och SEB Venture Capital har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen och åtagit sig att teckna aktier för totalt 16.0 miljoner kronor. Därutöver har ett garantikonsortium som Pareto Securities AB satt samman åtagit sig att, under vissa villkor, teckna nya aktier för upp till 59 miljoner kronor. Tillsammans motsvarar dessa tecknings- och garantiåtaganden 75 miljoner kronor eller cirka 88 procent av de nya aktierna som erbjuds i Företrädesemissionen. I tillägg till detta har medlemmar i styrelse och ledning åtagit sig att teckna aktier för totalt omkring 0,6 miljoner kronor.

Bakgrund och motiv 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för hudcancerdetektion och undersökning av hudsjukdomar. Bolagets huvudprodukt, Nevisense, har utvecklats för läkare och sjuksköterskor i syfte att underlätta vid detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Sedan SciBase grundades 1998 har totalt över 600 miljoner kronor investerats i verksamheten och teknologin vilket har resulterat i en tekniskt avancerad produkt redo för accelererad kommersialisering. Teknologin är patenterad och har validerats i en rad olika kliniska studier med goda resultat. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), Australien (TGA-godkännande) samt sedan juni 2017 även i USA (PMA-godkännande).

Arbetet för att erhålla ett PMA-godkännande påbörjades under 2008 och har varit ett viktigt och mycket resurskrävande arbete för Bolaget. I och med den amerikanska läkemedelsmyndighetens (US Food and Drug Administration) godkännande av Bolagets PMA-ansökan kan SciBase nu marknadsföra och sälja Nevisense på den amerikanska marknaden. Bolagets styrelse och ledning har utvecklat en uppdaterad affärsstrategi som omfattar SciBases lansering på den amerikanska markanden, fortsatt tillväxt på nyckelmarknaden Tyskland samt utveckling av den nuvarande produktplattformen för användning inom ytterligare kliniska användningsområden.

Den amerikanska marknaden är, enligt Bolagets bedömning, den största och mest lönsamma marknaden för medicinteknikprodukter och utgör en stor kommersiell möjlighet vid en framgångsrik lansering av Nevisense. USA anses därmed vara ett naturligt nästa steg för SciBase. I tillägg till lanseringen i USA syftar den uppdaterade tillväxtstrategin till att bredda användningsområdet för Nevisense, från att vara ett rent melanomdetektionsverktyg till att bli en unik plattformsprodukt som dermatologer och allmänläkare kan använda för att upptäcka och undersöka flera hudsjukdomar. Bland dessa kommer SciBase främst att fokusera på indikationerna icke-melanom hudcancer och atopisk dermatit vilka båda omfattar betydligt större patientgrupper än malignt melanom.

SciBase slutförde nyligen framgångsrikt ett treårigt utvecklingsprojekt med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm avsett att minska mätelektroniken i Nevisense genom en applikationsspecifik integrerad krets (ASIC). ASIC möjliggör framtida utveckling av en betydligt mindre, billigare och enklare produkt vilket i sin tur kommer göra det lättare att nå ut till nya kundgrupper.

Den planerade lanseringen i USA och Bolagets uppdaterade tillväxtstrategi kommer över tid att innebära ett ökat kapitalbehov. SciBases styrelse och ledning har beslutat att föreslå Företrädesemissionen om upp till cirka 85 miljoner kronor för att tillgodose det kapitalbehovet.

Av de 85 miljoner kronor som förväntas inbringas genom Företrädesemissionen avser Bolaget att fördela de garanterade 75 miljoner kronor av emissionslikviden enligt följande: 50–60 procent för finansiering av lansering och marknadsföring av Nevisense i USA, 15–20 procent för att utveckla och marknadsföra nya användningsområden för Nevisense samt 15–20 procent för utveckling av nästa generation produkter baserade på ASIC-plattformen. Omkring 10–15 procent av emissionslikviden kommer att avsättas för allmänna företagsändamål, däribland transaktionskostnader. Bolaget ser även kontinuerligt över möjligheten att göra förvärv som skulle kunna komplettera nuvarande produkterbjudande och distributionskanaler. Den resterande och ej säkerställda delen av emissionslikviden, motsvarande cirka 10 miljoner kronor kommer att användas för att accelerera lanseringen av Nevisense i USA samt finansiera potentiella förvärv.

Per utgången av andra kvartalet 2017 uppgick Bolagets kassa till omkring 61 miljoner kronor. Styrelsens bedömning är att nuvarande kassa tillsammans med emissionslikviden från den säkerställda delen av Företrädesemissonen kommer vara tillräckligt för att realisera Bolagets nuvarande affärsplan.

Företrädesemissionen

Styrelsen i SciBase beslutade den 26 oktober 2017 om att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om cirka 85 miljoner kronor.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägaren att erhålla en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 9,00 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, kommer att tillföra SciBase cirka 85 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 9 468 306 nya aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 35 032 732,20 kronor. Efter Företrädesemissionen kommer antalet utestående aktier i SciBase att uppgå till högst 17 753 074.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolagets tre största aktieägare, SEB pensionsstiftelse, Fouriertransform och SEB Venture Capital (”Huvudägarna”) som tillsammans representerar cirka 53,4 procent av kapital och röster i Bolaget, har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier för totalt 16,0 miljoner kronor, motsvarande 18,8 procent av bruttolikviden i Företrädesemissionen vid full teckning. Huvudägarna har förbundit sig att inte utnyttja eller avyttra de teckningsrätter som de kommer tilldelas i samband med Företrädesemissionen. Vidare så har ett konsortium av svenska och utländska investerare genom garantiåtaganden förbundit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen om totalt upp till cirka 59 miljoner kronor, motsvarande cirka 69 procent av Företrädesemissionen vid full teckning. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår totalt till 75 miljoner kronor, vilket innebär att Företrädesemissionen till cirka 88 procent är täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill har medlemmar i styrelse och ledning åtagit sig att teckna aktier för totalt omkring 0,6 miljoner kronor, eller 0,8 procent av Företrädesemissionen vid full teckning.

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen föreslås beslutas om på den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 15 november 2017.

För den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman, vänligen se separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan 

10 november 2017                                                    Q3-rapport publiceras

15 november 2017                                                    Extra bolagsstämma

20 november 2017                                                    Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

22 november 2017                                                    Avstämningsdag. Aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilka medför rätt att delta i Företrädesemissionen

27 november – 7 december 2017                         Handel i teckningsrätter

27 november – 11 december 2017                      Teckningsperiod

Omkring 14 december 2017                                  Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs

Omkring den 27 december 2017                          Företrädesemissionen slutförs och registreras

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till SciBase och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SciBase och Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen. Avanza Bank är Bolagets certified adviser.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i SciBase. Ett prospekt

avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till

Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet

att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på SciBases hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. SciBase har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grant, Verkställande Direktör, Tel +46 72 887 43 99

Michael Colérus, ekonomichef, Tel +46 70 341 34 72

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 21:01 CET.

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar