Delårsrapport Q2 Semcon AB

Report this content

LöNSAM UTVECKLING På EN TUFF MARKNAD q Försäljningen ökade med 4,6 % till 632,3 Mkr (604,5) q Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,9 Mkr (45,5) q Lönsam utveckling genom partnerskapsaffärer, ökad internationalisering och en god tillväxt inom Medical&LifeScience Kommentar av koncernchef Hans Johansson - Försäljningen ökade jämfört med föregående års första sex månader, vilket visar att vi har ett attraktivt erbjudande. Detta tack vare en ständig utveckling av våra tjänster i nära samarbete med Nordens ledande industriföretag. Tillväxten kommer framförallt från partnerskapsaffärer som är värdebaserade. Detta innebär att vi tar över ansvaret för en viss del av kundens verksamhet, samtidigt som vi tecknar långa kontrakt med kunderna. En gemensam utveckling och effektivisering av verksamheten är basen för ett lyckat partnerskap. - Under perioden ökade Semcon sina affärer internationellt genom att följa de nordiska kunderna utomlands. Detta ligger i linje med våra långsiktiga mål och andelen försäljning utanför Sverige uppgår idag till 11 %. - Vår strategiska satsning inom Medical&LifeScience visade en fortsatt positiv utveckling. Vi erhöll en första order på vår ER/ES- logger. Denna genomför ER/ES-säkring av elektroniska data för läkemedelsindustrin. Organisationen är rustad för en fortsatt svag marknad. En kontinuerlig anpassning sker utefter förändringar i marknadssituationen. Utvecklingen inom våra respektive fokusbranscher är varierande, Telecom är fortsatt svag, Vehicle, Industry och Medical &Lifescience relativt stabil. Vi har långa kontrakt med kunderna inom Telecom och Vehicle, vilket skapar en viktig stabilitet för verksamheten. - Ett ökat teknik- och IT innehåll i produkterna samt designfokus gör att våra kunder fortsatt satsar på att utveckla fler produkter och varianter. De långsiktiga drivkrafterna för produktutveckling består trots det rådande konjunkturläget, vilket gynnar Semcon. Under perioden lyckades vi genomföra större åtaganden med bland annat FMV, Kockums, Pharmadule/Emtunga, Ericsson och Scania. Verksamheten Omsättningen ökade med 4,6 % till 632,3 Mkr (604,5). Andra kvartalets omsättning uppgick till 334,0 (317,7), en ökning med 4,9 %. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 26,0 Mkr (48,7) motsvarande en marginal på 4,1 % (8,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 20,9 Mkr (45,5), motsvarande en marginal på 3,3 % (7,5). Omsättningen ökade tack vare partnerskapsaffärer, ökad internationalisering och en god tillväxt inom Medical&LifeScience. Resultatet påverkades av fortsatt svag marknad, framförallt inom Telecom. Stockholmsområdet var värst drabbat, där överkapacitet råder med fortsatt prispress. Affärsområde Omsättning Till Rörelseresultat Rörelsemarginal n (Mkr) växt (Mkr) (%) (%) 2002-06-30 2001-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2002-06-30 2001-06-30 Industrial 306,1 299,1 +2,3 13,0 22,3 4,2 7,5 Design e-Design 246,7 255,6 -3,5 5,1 23,1 2,1 9,1 Technology 79,5 49,8 +59, 2,8 0,1 3,5 0,2 Management 6 TOTAL 632,3 604,5 +4,6 20,9 45,5 3,3 7,5 INDUSTRIAL DESIGN Industrial Design fokuserar på utveckling och design av produkter och produktionssystem. Vår koppling till industriell design förenar människa och teknik på ett unikt sätt. Omsättningen ökade med 2,3 % till 306,1 Mkr (299,1) och rörelseresultatet uppgick till 13,0 Mkr (22,3). Affärsområdet hade en stabil utveckling inom framförallt Vehicle, Medical & LifeScience samt Industry. Semcon erhöll ytterligare beställningar från FMV gällande bascontainers. Ordern uppgick till cirka 12 Mkr. Semcon stärkte sin ställning inom Industriell IT, genom att ett antal nya medarbetare anställdes samt att produkter och ägande-/nyttjanderätten av programvaror från Done Logistics förvärvades. Semcon blev vald till Preferred supplier av Scania, vilket inbegriper Semcons alla kompetenser inom produktutveckling. E-DESIGN e-Design utvecklar inbyggda IT-system för produkt- och produktionssystem, interaktiv information, webblösningar och webbdesign, systemlösningar samt tillhandahåller IT-produkter. Omsättningen uppgick till 246,7 Mkr (255,6) och rörelseresultatet uppgick till 5,1 Mkr (23,1). Skälet till den lägre omsättningen är genomförda neddragningar till följd av den svaga telekommarknaden. Semcon fortsatte dock att förändra sina affärsupplägg gentemot Ericsson och tecknade ett partnerskapsavtal om leverans av konsulttjänster inom datakommunikation. Avtalet innebär att ett 30-tal medarbetare från Ericsson Norge anställts till Semcon i Asker och Grimstad. Avtalet omfattar initialt uppdrag till slutet av 2003. Semcon erhöll ytterligare order från Kockums inom området teknikinformation, om totalt 2,2 Mkr. Semcon erhöll en strategiskt viktig order inom ER/ES1-säkring av elektroniska data. En logger har utvecklats för lagring och säkring av elektroniska data för läkemedelsindustrin enligt FDA´s2 nya direktiv. Informatic Informatic hade en fortsatt positiv utveckling. Partnerskapet med Volvo Car Corporation förlängdes ytterligare tre år. Informatic utvecklade ett nytt IT-system för hantering av all eftermarknadsinformation. Dotterbolaget Zooma by Semcon utvecklade en e-learningprodukt inför lanseringen av Saab Automobiles nya 9-3 Sport Sedan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar