Semcon bokslutskommuniké 2019

Report this content

Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 489 Mkr (490) och den organiska tillväxten blev 0,3 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 49 Mkr (41), vilket gav en rörelsemarginal på 10,0 procent (8,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (34) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (1,92)

 
Januari-december

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 858 Mkr (1 842) och den organiska tillväxten blev 0,5 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (120), vilket gav en rörelsemarginal på 7,6 procent (6,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 106 Mkr (94) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,04 kr (5,25)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,40 kr (3,00) per aktie


Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Vi avslutar 2019 med ett intensivt och framgångsrikt sista kvartal där vi ökar rörelseresultatet med 20 procent jämfört med föregående år och når en rörelsemarginal på 10 procent. När vi summerar året har vi förbättrat rörelseresultatet med 19 procent, ökat vinsten per aktie med 15 procent och närmat oss rörelsemarginalmålet på 8 procent. 

De senaste årens framgångsrika strategiska förflyttning mot nya teknikområden, satsning på erbjudanden inom digitalisering, ökad branschdiversifiering, positiv produktivitetsutveckling och andra marginalförstärkande åtgärder har resulterat i successivt förbättrad rörelsemarginal och en stark finansiell ställning. 

Affärsområdet Product Information fortsätter att utveckla sitt ledande erbjudande inom digitala eftermarknadslösningar. Med hjälp av AI kan nu våra kunder effektivisera sin serviceaffär och därmed säkra maximal drifttid, men också optimera prestanda genom förebyggande underhåll. I takt med att teknik blir allt mer komplex är våra eftermarknadslösningar mer relevanta än någonsin, vilket vi ser i en ökad efterfrågan. Intresset för Semcons erbjudande inom produktinformation har under 2019 inneburit en organisk tillväxt på 9 procent och ett förbättrat rörelseresultat med över 50 procent för affärsområdet jämfört med 2018. Över 70 procent av affärerna är helhetsåtaganden vilket skapar långsiktiga och stabila samarbeten.

Genom affärsområdet Engineering & Digital Services har Semcon tagit en tydlig position i marknaden med genuint ingenjörskunnande inom utveckling av produkter och produktion. Tillsammans med våra specialistkunskaper inom exempelvis elektrifiering, digitalisering och autonoma applikationer skapar det ett attraktivt erbjudande som är i linje med våra kunders utmaningar i samtliga branscher. Engineering & Digital Services har stärkt rörelsemarginalen under 2019, men en lägre efterfrågan från fordonsindustrin har under året haft en negativ effekt på affärsområdets tillväxt. Våra satsningar inom Life Science-området, där vi har specialistkunskap både inom produktionsutveckling och medicinteknik, gav bra resultat i form av en organisk tillväxt på 23 procent. 

Investeringsbehovet för att utveckla morgondagens teknik är fortsatt stort hos våra kunder. För att möta det ökade behovet från marknaden och förbättra förutsättningarna för tillväxt har vi tagit investeringar i säljstöttande insatser inom framför allt affärsområdet Engineering & Digital Services. Investeringarna förväntas initialt ha en viss negativ påverkan på rörelseresultatet under första kvartalet 2020. De förväntas dock ge positiva effekter för helåret. Sammantaget har vi avslutat 2019 starkt och går in i ett nytt år med tillväxt och ytterligare förbättrad rörelsemarginal som ambition.


Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020, kl. 08.00.
 


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Media

Media