Semcon delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

Bra motståndskraft i en utmanande tid

Andra kvartalet 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 400 Mkr (476) och den organiska tillväxten blev -16,5 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (17), vilket gav en rörelsemarginal på 0,7 procent (3,6). Resultatet har bland annat belastats med omstruktureringskostnader om -37 Mkr (-6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 Mkr (12) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,06 kr (0,69)

Januari-juni 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 892 Mkr (959) och den organiska tillväxten blev -6,5 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (61), vilket gav en rörelsemarginal på 5,9 procent (6,4). Resultatet har bland annat belastats med omstruktureringskostnader om -37 Mkr (-8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 39 Mkr (45)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,20 kr (2,52)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Det är mycket glädjande att vi trots ett utmanande marknadsläge och betydande omstruktureringskostnader till följd av covid-19, når ett positivt rörelseresultat med ett starkt kassaflöde för det andra kvartalet. Avgörande för detta har varit ett konstruktivt samarbete med våra kunder, snabb omställning till distansarbete med bibehållen produktivitet, hög hastighet i vidtagna omstruktureringsåtgärder och effektiv kostnadskontroll. Jag imponeras av mina medarbetares engagemang och handlingskraft i en svår period där omställning till en ny marknadssituation har genomförts med hög hastighet. De senaste årens strategiska förflyttning mot nya teknikområden, branschdiversifiering tillsammans med vidtagna effektiviseringsåtgärder med ökad lönsamhet har varit avgörande för vår förbättrade motståndskraft i en sämre konjunktur. 

Rörelseresultatet belastas av omstruktureringskostnader om 37 miljoner kronor, vilket är något högre kostnader än vad som tidigare kommunicerats. Åtgärderna beror till största delen på att vi minskar vår exponering mot fordonsindustrin, vilket medför en ytterligare acceleration av vår strategiska förflyttning genom kompetensväxling och branschdiversifiering. Under kvartalet har vi reducerat våra kostnader med cirka 26 miljoner kronor med hjälp av statliga stödåtgärder primärt relaterade till korttidsarbete. Vi förväntar oss att sysselsättningen gradvis ökar och att våra medarbetare som omfattats av korttidsarbete successivt återgår till full arbetstid under de kommande kvartalen.   

Våra erbjudanden och spetskompetenser, inte minst inom digitala tjänster och eftermarknad, har stor potential att effektivisera våra kunders verksamhet – särskilt i rådande marknad. För affärsområdet Product Information har det medfört en positiv påverkan på resultatet med en rörelsemarginal för kvartalet på 15,3 procent - mer än en fördubbling av rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år. Genom att cirka 75 procent av omsättningen genereras från långsiktiga helhetsåtaganden har affärsområdet hittills påverkats i relativt begränsad omfattning av det förändrade marknadsläget. Efterfrågan från kunder inom telekomsektorn och tillverkningsindustrin har varit på höga nivåer under perioden. Även intresset för digital utbildning och e-learning har varit stort där vi stärkt vår leveranskapacitet genom förvärvet av Xtractor tidigare i år. I slutet av kvartalet fick vi dessutom förtroendet av Lynk & Co att utveckla all teknisk utbildning för det europeiska servicenätverket i samband med deras nybilslansering. Produktiviteten i ett antal större projekt och lönsamheten i affärsområdet har under första halvåret varit högre än normalt, men förväntas inte vara på samma höga nivåer under andra halvåret 2020.

Även om flera kunder sänkt takten i en del produkt- och produktionsutvecklingsprojekt under covid-19 så har affärsområdet Engineering & Digital Services, trots en utmanande marknadssituation, fortsatt generera bra resultat justerat för omstruktureringskostnader. Affärsområdet har framgångsrikt genomfört åtgärder för att parera en vikande marknad och accelerera vår strategiska förflyttning. Exempelvis har andelen av omsättningen mot Life Science fortsatt att öka väsentligt. Vi har i kvartalet utökat vårt samarbete med Getinge, inlett projekt med Novavax för framtagning av vaccin mot covid-19 och påbörjat utveckling av en världsunik protonbehandling mot cancer tillsammans med Kongsberg Beam Technology. Vi kan stolt konstatera att vi är ett av de ledande konsultbolagen i Norden inom Life Science. 

Våra kunders behov av effektiviseringsåtgärder och teknikskiften består, men på kort sikt har covid-19 inneburit en viss återhållsamhet i investeringar från de kunder som drabbats hårdast. Det är fortsatt en mycket osäker marknad och vi har snabbt vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten. Samtidigt är vi beredda att göra ytterligare anpassningar framöver om det skulle krävas. Vi har genom vår stabila finansiella ställning och starka position inom produktutvecklings-, produktionsoptimerings- och eftermarknadslösningar goda förutsättningar att ta nya marknadsandelar inom prioriterade områden för successivt ökad och lönsam tillväxt.

 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020, kl. 08.00.


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Media

Media