Semcon stärker sin digitala position genom förvärvet av it-bolaget Squeed

Report this content

Semcon förvärvar 100 procent av aktierna i det svenska it-bolaget Squeed AB som under 2020 omsatte 105 miljoner kronor. Squeeds starka position inom mjukvaruutveckling och agil förändringsledning kompletterar Semcons digitala erbjudande, adderar fler branscher och breddar koncernens kundportfölj.

– Squeed är ett strategiskt viktigt förvärv som ger oss ytterligare nästan hundra fantastiska kollegor såväl som nya spännande kunder. Det ska bli oerhört inspirerande att få arbeta tillsammans för att på ett ännu bättre sätt stötta våra kunders digitala omställning, säger Markus Granlund, vd på Semcon. 

Hastigheten med vilken digital teknik förändrar produkter och tjänster är hög, samtidigt som den digitala transformationen påverkar samtliga branscher och slutanvändare. Det är en stark drivkraft för utveckling och skapar nya möjligheter för mer hållbara och användarvänliga digitala lösningar.

– Genom förvärvet av Squeed kompletterar vi koncernens befintliga digitala erbjudande inom exempelvis AI och smarta produkter med än mer spetskompetens i bland annat fullstackutveckling och molntjänster. Det ger oss också möjlighet att arbeta med kunder i nya branscher som retail, finans & försäkring och media, säger Markus Granlund.

Squeed, som kommer att ingå i Semcons affärsområde Engineering & Digital Services, har 95 medarbetare som stärker Semcons närvaro i främst Göteborg och Stockholm, men även i Oslo. Under 2020 uppgick omsättningen till 105 miljoner kronor (MSEK) och rörelseresultatet till 14 MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 13 procent. 

– Squeeds medarbetare är vana vid projekt som spänner från innovation och affärsutveckling till realisering. Som del av Semcon får vi jobba med fler spännande projekt som kombinerar digitala och fysiska lösningar. Kulturmässigt är vi en fantastisk kombination då vi är två utvecklingsinriktade people-first-bolag som möts i passionen för värdeskapande teknik, säger Squeeds vd Ola Klasson.

Finansiell information

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna, på en kassa- och skuldfri basis, uppgår initialt till 61 miljoner kronor (MSEK), varav 56 MSEK erläggs kontant och 5 MSEK erläggs i form av 42 585 aktier i Semcon 1). Därutöver kan tilläggsköpeskillingar, som erläggs kontant, utgå om maximalt 39 MSEK om rörelseresultaten under 2021-2023 överstiger vissa basnivåer. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras med tillgängliga medel i Semcon. Aktiedelen täcks av befintligt innehav av egna aktier och det bemyndigande om överlåtelse av egna aktier som årsstämman beslutade att lämna styrelsen den 29 april 2021. 

Köpeskillingen justeras för normaliserat rörelsekapital och Semcon värderar hela köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskillingarna till verkligt värde per tillträdesdagen den 11 maj 2021. Konsolidering sker från och med maj 2021. Semcon bedömer att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie under 2021.

1) Baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen 20 handelsdagar före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021, kl. 11.30.

Läs mer om Semcons och Squeeds nästa steg.

Om Squeed

Squeed erbjuder digitala tjänster genom innovativa IT-konsulter och agila coacher med hög kompetensnivå. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Tech – mjukvaruutveckling inom Java, .Net, Molntjänster, Frontend, UX samt Test & Kvalitetssäkring. Agile – agila coacher som hjälper organisationer till större flexibilitet. Studio – leverans av mjukvaruteams as a service. Bolaget har 95 medarbetare och kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo. Läs mer på www.squeed.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef
Tel: +46 (0) 739-737 200
Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com