Semcon utreder en börsnotering av affärsområdet Product Information

Report this content

Semcons styrelse har idag beslutat att genomföra en intern separation av affärsområdet Product Information och utreda möjligheterna för en eventuell separat börsnotering av affärsområdet (Lex Asea1). Syftet med åtgärderna är att stärka förutsättningarna för respektive verksamhet att accelerera den långsiktiga tillväxten och ytterligare utveckla erbjudande, medarbetare och aktieägarvärde.

Semcon-koncernen består idag av två starka affärsområden med egna lednings-grupper och ett decentraliserat ansvar, samt ett till stora delar separat erbjudande. Affärsområdet Product Information, som står för strax under 40 procent av koncernens omsättning, fokuserar på digitala eftermarknadslösningar som gör komplexa produkter och system enkla att använda och underhålla medan Engineering & Digital Services är inriktat på innovativ och hållbar produkt- och produktionsutveckling.

– Styrelsen ser att det finns förutsättningar för respektive verksamhet att genom ett ökat fokus bättre ta tillvara tillväxtpotentialen på egen hand, vilket stärker det långsiktiga aktieägarvärdet. Vår bedömning är också att denna potential bättre synliggörs genom en ny struktur då erbjudandet blir tydligare för respektive del. Vi har därför gett koncernledningen i uppgift att genomföra en intern separation av affärsområdet Product Information samt att utreda möjligheterna för en eventuell börsnotering av affärsområdet, säger Semcons styrelseordförande Eva Elmstedt. 

Två välpositionerade verksamheter

Product Information är en ledande leverantör av digitala eftermarknadslösningar och verkar på en global marknad. Affärsområdets andel av koncernens omsättning och resultat har ökat över tid. Kundernas fokus på eftermarknadsaffären gör tillsammans med digitalisering och andra makrotrender att marknadsutsikterna för fortsatt tillväxt av denna affär bedöms vara goda. Managed service och projektbaserade leveranser utgör idag totalt över 75 procent av affärsområdets omsättning och görs till stor del genom internationella multi-siteleveranser. Ambitionen är att denna andel av affären ska fortsätta öka, liksom leveranserna genom egenutvecklade digitala plattformar.

Affärsområdet Engineering & Digital Services är med sin avancerade ingenjörskunskap och digitala spetskompetens väl positionerat för att möta kundernas behov av expertkunskap kopplat till en hållbar och digital omställning. Semcons tjänsteerbjudande inom produkt- och produktionsutveckling riktar sig mot ett flertal branscher där omvandlingstrycket är högt, såsom life science, tillverkningsindustri, fordon/mobility, telekom & it och energi. 

– Jag ser uppdelningen som ett naturligt nästa steg, både för Product Information och Engineering & Digital Services. De spännande möjligheterna tillsammans med ökat fokus, engagemang och transparens gör att jag är övertygad om att det är rätt väg att gå för att skapa största möjliga värde, säger Semcons vd och koncernchef Markus Granlund. 

Tidplan

Semcon har för avsikt att lämna mer information om hur processen fortlöper i samband med bokslutskommunikén för 2021. Det finns dock ingen garanti för att en börsnotering av affärsområdet Product Information genomförs.

Inbjudan till presentation med ljudsändning (engelska)

Idag klockan 15:00 hålls med anledning av de beslutade åtgärderna en telefonkonferens med presentation och frågestund.

Delta i konferensen via länk  https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-audiocast
eller via nedanstående telefonnummer:

SE: +46 8 566 427 03
UK: +44 333 300 9267
US: +1 646 722 4902

Presentationsmaterialet finns även tillgängligt på Semcons IR-sida.

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021, kl. 11.00.

1 Lex Asea är en svensk skatterättslig bestämmelse som i vissa fall ger skattefrihet för utdelning av andelar i dotterbolag.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, ansvarig investerarrelationer
Tel: 0704-130 926
Email: kristina.ekeblad@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com