Uttalande angående JCEs bud på Semcon

JCE offentliggjorde den 5 mars 2009 att bolaget efter köp av 115 583 aktier i Semcon har en andel av röster och kapital i Semcon motsvarande 30,0 procent och att därmed gränsen för budplikt passerats och att man för varje aktie i Semcon därför erbjöd sig att betala 14,00 kronor kontant. Övriga villkor framgår av erbjudandehandlingen. Anmälningstiden för erbjudandet avslutas enligt gällande tidplan den 24 april 2009.

Semcons styrelse har enligt take over–reglerna att tillkännage sin uppfattning om budet.

Uttalandet från Semcons styrelse
Verksamhetsåren 2007 och 2008 har för Semcon präglats av en stark förvandling med renodling och internationalisering av verksamheten mot visionen att vara en global teknikpartner inom produktutveckling och teknikinformation. Styrelsen menar att Semcon är väl positionerat i en värld med allt snabbare teknisk utveckling och höga krav på kompetens och flexibilitet. Resultatet för 2008 betraktas som gott trots belastningar av engångskaraktär. Fordonsindustrins andel av Semcons omsättning minskade under 2008 och vi ser en ökad andel av energi- och miljörelaterade tjänster i framtiden.
Den globala finanskrisen och starka konjunkturavmattningen märks dock tydligt hos Semcons kunder och har lett till beslut om ytterligare neddragningar under början av 2009. Det råder stor osäkerhet i det korta perspektivet och ytterligare anpassningar kan inte uteslutas.
Styrelsen noterar att JCE inte har några planer som syftar till att förändra Semcons nuvarande verksamhet eller strategiska inriktning.

JCEs bud på 14,00 kronor kontant per aktie är lämnat med hänsyn till budpliktsreglerna efter ett begränsat förvärv av ytterligare aktier och har prissats till den lägsta tänkbara nivå som reglerna medger. Det kan antas att budet inte är ett uttryck för vad budgivaren egentligen anser om bolagets värde. Budet är knappast lämnat i akt och mening att förvärva hela bolaget utan endast, i enlighet med budpliktsreglerna, att ge varje aktieägare en möjlighet att sälja till det högsta pris som JCE betalat under en viss period, vilket i detta fall i praktiken motsvarar rådande börskurs. Priset återspeglar i dagsläget inte vad som vore ett rimligt marknadsvärde på hela bolaget. Av dessa skäl avråder styrelsen aktieägarna att acceptera erbjudandet.
Den exceptionellt stora osäkerheten på marknaden gör dock att envar aktieägare själv har att göra sin bedömning av den fortsatta konjunkturutvecklingen och därmed hur värdet på bolagets aktier kommer att utvecklas på medellång och lång sikt.

Styrelsen gör i likhet med JCE bedömningen att ett genomförande av erbjudandet inte kommer att ha någon avgörande inverkan på sysselsättningen eller på de platser där bolaget bedriver sin verksamhet.


Styrelsen i Semcon AB (publ) 1

1) Styrelsens ledamöter Kjell Nilsson och Håkan Larsson är inte oberoende i förhållande till JCE och har därför inte deltagit i styrelsens beredning och beslut i anledning av erbjudandet.För mer information, kontakta:
Hans-Erik Andersson, styrelseordförande Semcon AB, 073-684 07 99


Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2009 kl 12:30

Prenumerera

Dokument & länkar