Årsredovisning 2018

Report this content


Styrelsen för Sensodetect AB (publ), avger härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 tillsammans med revisionsberättelsen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”.

Som framgår i revisionsberättelsen finns det en risk att bolagets befintliga kassa inte är tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital de kommande tolv månaderna.

Jonas Hagberg

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0735-06 63 01

e-post: jonas@sensodetect.com