Årsredovisning 2018


Styrelsen för Sensodetect AB (publ), avger härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 tillsammans med revisionsberättelsen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”.

Som framgår i revisionsberättelsen finns det en risk att bolagets befintliga kassa inte är tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital de kommande tolv månaderna.

Jonas Hagberg

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0735-06 63 01

e-post: jonas@sensodetect.com

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.