Delårsrapport Q1 2020

Report this content

Sammanfattning av delårsrapporten

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster var -1 280 (-1 477) TSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,05) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2020 till 75 % (55 %).

* Periodens resultat dividerat med 59 726 990 aktier per 2020-03-31. Samma period föregående år fanns 30 977 753 aktier registrerade.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

  • SensoDetect lanserar i Bolivia tillsammans med distributören. Under året har en valideringsstudie av BERA 3.1 pågått med en distributör i Bolivia. Nu utökas samarbetet med den sydamerikanska distributören Icys Medical och vi går in i lanseringsfas.
  • SensoDetect AB har försäljning i England. Ett stort steg framåt för Sensodetect då man i samarbete med Dr Ghazala Afzal, Consultant in Child, Adolescent and Family Psychiatry med egen klinik. Utvärdering av patienter med hjälp av BERA teknologin. Samarbetet innebär att SensoDetect får ersättning enligt en pay per use modell, för ett antal patienter som kommer att mätas på kliniken den 28 februari. För Sensodetect är detta första steget inpå den europeiska marknaden.
  • Sensodetects patentombud, AWA, har meddelat att USA nu har avsikts förklarat godkännande av ytterligare ett av bolagets patentansökningar. Det aktuella patentet skyddar särdragen i den grundläggande tekniken som Sensodetect använder sig av. Den så kallade BERA enheten. Patentet innefattar både metod och hårdvara.

(WO2012028749) SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION OF A BRAINSTEM RESPONSE STATE DEVELOPMENT

  • Sensodetets patentombud, AWA, har meddelat att Kanada nu har avsikts förklarat att godkänna ytterligare en av bolagets patentansökningar. Det aktuella patentet skyddar särdragen av den analys som Sensodetect använder sig av. Det är analys av data som de BERA enheten samlar in. Patentet innefattar både metod och hårdvara.

(WO2013131932) SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED DETERMINATION OF A BRAIN RESPONSE STATE

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Styrelsen i SensoDetect AB (publ.) flyttar fram årsstämman till 29 juni.
 

VD Martin Linde kommenterar

Första kvartalet har för alla bolag varit speciellt och så även för Sensodetect. 2020 är året där vi skall nå framgång kommersiellt och vi är på mycket god väg.

Sensodetect har börjat året med att följa den strategiska plan som föreligger och som vi har kommunicerat tidigare har bolaget börjat arbeta med en ny organisation för ökat fokus på marknad och försäljning. Den nuvarande organisationen bygger på i huvudsak experter och konsulter som varit extremt viktiga i förvandlingen av bolaget och för att få en stabil plattform att nu arbeta vidare från. Dessa har arbetat, under ledning av vår COO Jonas Hagberg, oförtröttligt med att säkerställa en hög tillförlitlighet, enkel hantering och effektiva lösningar. Behovet av utveckling och vidare arbete med både BERA och analysverktyg innebär inte att dessa kommer att försvinna men att bolaget nu kan omfördela en del av sina resurser mot mer marknadsinriktade insatser och personal. Vi har haft 2 annonser ut där vi letar efter personal, dels en affärsutvecklare och dels en person som skall vara vårt ansikte utåt vad det gäller testning. Vi är glada att vi lyckats att rekrytera Victoria Andersson som ansvarig för vår testverksamhet. Victoria har lång erfarenhet från vården och är i grunden utbildad Sjuksköterska. Vidare är vi även i slutet av rekryteringen av en stark säljresurs. 

Styrelsen och ledningen har ingående analyserat de potentiella effekterna av Covid-19 pandemin på företaget. Tidigare gjord prognos har reviderats något då efterfrågan på företagets produkter har förskjutits framåt. Vi kan se att vården är hårt ansträngd för tillfället och att våra kontakter fokuserar på att klara av den ansträngning som Covid-19 har åsamkat vården. Styrelsen och ledningen följer noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på företaget. 

Planen för lansering av nya BERA 3 kvarstår och vi arbetar kontinuerligt med att förbereda allt som går, för att då det lugnar ner sig, komma ut och starta upp försäljningen direkt.

Det är min övertygelse att bolaget kommer att stå redo för att klara våra uppsatta mål och få en positiv skjuts under 2020.

Jag tror fortfarande att 2020 kommer vara året där vi får ett ordentligt fäste på marknaden trots Covid-19. Vi ser att det bubblar på många marknader och först ut är som ni vet Bolivia. Med stora förhoppningar och en stor portion ödmjukhet ser vi framtiden an med tillförsikt!

Lund i maj 2020

Martin Linde

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 Maj 2020.

Prenumerera