Sensodetect – Kommuniké från  extra  bolagsstämma i Sensodetect AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma i Sensodetect AB (publ) hölls den 15 augusti varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.


Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordning efter kallelsens förslag vilket leder till att

§ 4 får följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor.”

§ 5 får följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.”


Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för aktieägare.

Stämman beslutade enhälligt att genomföra föreslagen nyemission enligt villkoren i kallelsen.


Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt att genomföra riktad emission av teckningsoptioner enligt villkoren i kallelsen enligt teckningsoptionsprogram 2019/2021:1


Beslut om aktieägaren Johan Möllerströms förslag om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt att genomföra riktad emission av teckningsoptioner enligt villkoren i kallelsen enligt teckningsoptionsprogram 2019/2021:2


Särskilt bemyndigande för styrelse och verkställande direktör

Stämman beslutad enligt styrelsen förslag att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För mer information, kontakta:

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

E-post: martin.linde@sensodetect.com

Om SensoDetect

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission

Improve the lives of people with mental illness

Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition

SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients’quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Prenumerera

Dokument & länkar