Sensodetect AB: Kvartalsredogörelse Q1-2019

Perioden (2019-01-01 – 2019-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster var -1 477 (-2 192) TSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,05 kr (-0,07) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 55 % (58 %)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • SensoDetect är ISO 13485 certifierade vilket innebär att bolaget har ett bra kvalitetssystem för utveckling av medicinsk tenisk utrustning. Detta skall enligt bestämmelserna granskas av så kallade "Notified body" varje år och vid årets genomgång i januari beslöt TÜV att SensoDetect får förlängt sitt ISO 13485 certifikat igen vilket är mycket positivt. SensoDetect revideras alltid av en revisor från TÜV SÜD i Tyskland och deras experter på Medicinsk teknik.
  • SensoDetect AB: COO Jonas Hagberg tar tillfälligt över som VD tills Martin Linde tillträder i maj.
  • Styrelsen i Sensodetect AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutade att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor, under upprättandet av kontrollbalansräkningen var kapitalet intakt.
  • Styrelsen i SensoDetect AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från extra stämman den 9 nov 2018, genomfört en riktad nyemission som tecknats med 2 490 000 aktier á 1SEK/aktie, samt genomfört två kvittningsemissioner varav den ena sker mot lån om ca 1,92Mkr och den andra mot leverantörsfordringar om 0,85Mkr, och därmed omfattar emissionen totalt ca 5,26MSEK före emissionskostnader.

VD Martin Linde kommenterar

Årets första kvartalsrapport och min första kvartalsrapport.

Det är med stor glädje jag tar mig an uppdraget som VD för Sensodetect. Jag har under flera år följt bolaget och potentialen har alltid funnits där men nu är dessutom bolaget redo för en global lansering.

Kvartalets stora förändring är att Johan Olsson efter 3 år lämnat över stafettpinnen till mig och sedan den 2maj är ansvaret mitt. Johan har under de här tre åren gjort ett mycket bra arbete och lämnar över bolaget i ett mycket bättre skick än när han tillträdde.

Sensodetect har nu kommit långt i sin utveckling av BERA 3.1 och man avser att göra en global lansering. De verifieringar som har gjort visar att systemet är stabilt och att kunderna har lätt att handha det.

Den plan som bolaget har för lansering är nu tydlig och målet är att under året utvidga verksamheten i Bolivia och sätta ut maskiner på ett flertal sjukhus, fördjupa samarbetet med Professor Ghazala Afzal (Higher Sheriff of London) i London samt göra en större marknadslansering i Syd Korea.

Min bakgrund ligger inom sälj/marknad och finansiering. Jag har under många år arbetat med stora och små bolag inom livsmedel och startups. Just det läget som Sensodetect befinner sig i tror jag att kan göra skillnad.

De näst kommande kvartalen kommer att bli spännande att följa!

Ta del av kvartalsredogörelse för Q1 2019 i SensoDetect via länken nedan.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019.

Prenumerera