SensoDetect offentliggör memorandum samt bjuder in till investerarträff

Report this content

Den 15 augusti 2019 beslutade den extra bolagsstämman i SensoDetect Aktiebolag (”SensoDetect” eller ”Bolaget”), i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en Unitemission om högst 11 945 398 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs SensoDetect cirka 10,75 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen  är säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum

Styrelsen i SensoDetect har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.sensodetect.com), Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se). Anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga från den 26 augusti 2019 på Bolagets webbplats (www.sensodetect.com) samt på Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod: 26 augusti 2019 – 9 september 2019

Handel i teckningsrätter: 26 augusti 2019 – 5 september 2019

Beräknad dag för offentliggörande av utfall: Omkring den 11 september 2019

Bolagets Investerarträffar

Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Bolaget in till två investerarträffar för att presentera sin verksamhet och framtidsplaner, en i Mangolds lokaler i Malmö och en Mangolds lokaler i Stockholm.


Investerarträff Stockholm

När?: 29 augusti 2019, klockan 18:00.

Var?: Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm


Investerarträff Malmö

När?: 3 september 2019, klockan 18:00

Var?: Mangolds lokaler, Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Anmälan för deltagande: Senast den 28 augusti via emissionstjanster@mangold.se. Ange även vilken träff du önskar delta på.

Prenumerera

Dokument & länkar