SensoDetect offentliggör tidsplan för företrädesemission

Report this content

SensoDetect AB (publ), org. nr 556682-7464 (”SensoDetect” eller ”Bolaget”), beslutade på årsstämman torsdagen den 15 augusti 2019 att genomföra en företrädesemission av units. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2020 (”Teckningsoptioner”). Emissionen innefattar som högst 11 945 398 units, innehållande 23 890 796 aktier och 23 890 796 Teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”).

Vid fullteckning tillförs bolaget cirka 10,75 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan inbringa ytterligare maximalt 24,85 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden inleds den 26 augusti 2019 och sista dag för teckning i emissionen är den 9 september 2019.  Sista handelsdag i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är 20 augusti, avstämningsdagen är den 22 augusti 2019. SensoDetect har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,15 MSEK och garantiåtaganden om cirka 6,45 MSEK, och därmed är emissionen säkerställd till cirka 80 procent.

Aktieägare i SensoDetect äger företrädesrätt i emissionen. För en (1) innhavd aktie i SensoDetect erhålls en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter för teckning av en (1) ny unit. Större teckning än vad erhållna uniträtter ger rätt till kan lämnas. Teckning utan företrädesrätt är möjlig.

Ett informationsmemorandum, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att offentliggöras på SensoDetects (www.sensodetect.com) samt Mangold Fondkommission ABs (www.mangold.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningsperioden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

 • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit till en teckningskurs om 0,90 SEK per unit.
 • En unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent via teckningsförbindelser och garantiåtagden.
 • Varje en (1) Teckningsoption berättigar till en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över 30 börsdagar närmast före den 2 november 2020, dock lägst 0,45 kronor och högst 1,04 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
 • Sista handelsdag i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är 20 augusti
 • Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 22 augusti 2019.
 • Teckningsperioden löper mellan den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019.
 • Handel i uniträtter sker under perioden 26 augusti 2019 – 5 september 2019.
 • Handel i betald tecknad unit kommer ske från den 26 augusti fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske runt vecka 39.
 • Handel i Teckningsoptionerna sker på Spotlight Stock Market från dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagetsverket (beräknas ske omkring vecka 39) fram till och med 9 december 2020.
 • Teckningsperiod för utnyttjade av Teckningsoptionerna är bestämt till 2 november 2020 – 11 december 2020.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Moll Wendén Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

E-post: martin.linde@sensodetect.com

Om SensoDetect

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission

Improve the lives of people with mental illness

Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition

SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients’quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Prenumerera

Dokument & länkar