SensoDetects styrelse har beslutat rikta en kvittning för ett lån om 2,1 MSEK till Recall Capital Nordic AB.

Styrelsen har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 2 122 520 kronor och 1 534 500 aktier. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Inga andra kostnader uppstår i samband med emissionen utan teckningskursen per aktie blev 1,383 kr, vilket motsvarar en rabatt om 10,8% på stängningskurser över perioden 24 september till 24 oktober 2017. Antal aktier i bolaget uppgår efter, utspädning (6,5%) via, emissionen till 23 705 026 (22 170 526) och aktiekapitalet uppgår till 4 029 854,42 kronor (3 768 989 kr).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet riktat sig mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

– Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig heltäckande samarbetspartner som inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden, säger Johan Olson, vd SensoDetect AB (Publ.).

Genom att kvitta lånet genom en riktad nyemission bibehåller SensoDetect en stark likviditet för operativa kostnader, försäljning och marknadsbearbetning.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig heltäckande samarbetspartner som inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)