Tilldelning av optioner i SensoDetect AB

Ändrad tilldelning av optioner från befintligt optionsprogram, serie 2021/2023, har skett till två ledande befattningshavare i bolaget.

Vid årsstämman den 3 maj 2021 beslutades att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets styrelse och anställda. Incitamentsprogrammet innebar att styrelsen och anställda i bolaget kunde förvärva teckningsoptioner till en premie om 0,06 SEK. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för 1,10 SEK under perioden 1 juni – 15 juni 2023. Incitamentsprogrammet omfattade maximalt 2 500 000 teckningsoptioner. Optionspremien har värderats av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black-Scholes metoden.

Av optionsprogrammet har alla 2 500 000 optioner tecknats. Med hänsyn till att dåvarande VD Jonas Hagberg avgick tidigare i år och ersattes av PA Hedin så omfördelas nu tilldelningen av optioner. Jonas Hagberg hade tidigare tilldelats 900 000 teckningsoptioner som nu ändras till 600 000 teckningsoptioner. Dessa 300 000 teckningsoptioner tecknas nu av bolagets nytillträdde VD, PA Hedin, som nu totalt tilldelas 1 033 334 teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammet kommer antal aktier öka med 2 500 000 aktier, motsvarande en utspädning om 2,9 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Prenumerera

Dokument & länkar