Beslut från TLV: Subvention av ett nytt läkemedel mot kronisk förstoppning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Resolor (prukaloprid) ska ingå i det svenska högkostnadsskyddet. Resolor är subventionerat för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredsställande lindring.

Resolor® (prukaloprid), är ett nytt läkemedel som tillhör gruppen serotoninreceptor-agonister. En agonist binder till en receptor och stimulerar den till aktivitet. Läkemedlets verkningsmekanism leder till ökad rörlighet i tarmen. Resolor verkar på tarmens muskelvägg och hjälper den att återställa den normala tarmfunktionen. Resolor är det första godkända läkemedlet i denna farmakologiska grupp mot kronisk förstoppning. 1

“Godkännandet av Resolor är ett mycket positivt besked både för läkare och patienter. Det har inte funnits något alternativ när tidigare behandlingar inte räckt till för att lindra de ofta livsbegränsande besvär som följer med kronisk förstoppning”, säger Professor Magnus Simrén, Mag-tarmläkare vid Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Kronisk förstoppning

Definitionen ”Rom III-kriterierna”2 har tagits fram för att standardisera vad som är kronisk förstoppning – det är om man lider av två eller flera av dessa symtom under 3 månader:

  • Krystning vid tarmtömning 25 % av tillfällena
  • Hård avföring åtminstone 25 % av gångerna
  • Känsla av ofullständig tarmtömning 25 % av gångerna
  • Färre än 3 tarmtömningar per vecka

Prevalens

Kronisk förstoppning är en relativt utbredd åkomma och den är vanligare bland kvinnor än bland män. En prevalensstudie genomförd i Sverige 2002 indikerar att i genomsnitt 6 procent av befolkningen lider av kronisk förstoppning.3

Funktionell kronisk förstoppning är en sjukdom med, i många fall, svåra och kraftigt hämmande symtom som kraftiga buksmärtor och ett nedsatt allmäntillstånd. Många som drabbas upplever tydliga sociala begränsningar och försämrad livskvalitet.4-7,11 Många går länge med sina besvär och försöker behandla sig själva men är väldigt missnöjda med behandlingen de har tillgång till.6-8

“Många patienter som lider av kronisk förstoppning får ingen långvarig eller tillräcklig lindring med dagens behandlingar”, säger Peter Gillberg, medicinsk chef på Shire i Sverige. “Shire är glada över att kunna erbjuda sjukvården ett nytt behandlingsalternativ som kan lindra de långvariga symtom som följer med kronisk förstoppning.”, avslutar Peter Gillberg.

Resolors godkännande och studier

Resolor är avsett för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Resolor godkändes av EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten 2009.1

Godkännandet av Resolor är baserat på tre randomiserade, dubbelblinda studier där Resolor jämfördes med placebo. Studierna omfattade knappt 2 000 patienter med kronisk förstoppning, varav 88 procent var kvinnor. Patienterna hade inte svarat tillräckligt bra på tidigare behandling med laxativ. Det viktigaste måttet på effekt var antalet patienter som fick minst tre fullständiga tarmtömningar per vecka under en 12-veckorsperiod utan hjälp av laxativ. Resolor var effektivare än placebo när det gällde att behandla kronisk förstoppning. Andelen patienter som fick minst tre tarmtömningar med Resolor var 31.0% (vecka 4) och 24.7% (vecka 12), jämfört med placebo 8.6% (vecka 4) och 9.2% (vecka 12).1, 12,13

Det viktigaste sekundära effektmåttet i studierna var en förbättring på en eller flera spontana, fullständiga tarmtömningar per vecka. Andra sekundära effektmått som mättes var tid till första spontana tarmtömning, antalet tarmtömningar per vecka i medeltal, avföringskonsistens, svårighetsgraden av förstoppning och användningen av laxermedel. Resolor gav förbättringar i samtliga dessa mått. Med 2 mg Resolor 51.0% (vecka 4) och 44.2% (vecka 12) jämfört med 21.7% (vecka 4) och 22.6% (vecka 12) bland dem som fick placebo.12,13

I alla tre studierna resulterade behandlingen med Resolor också i signifikanta förbättringar på symtom (PAC SYM), där buk-, avförings- och rektala symtom ingick. En signifikant förbättring av ett antal livskvalitetsmått uppvisades, så som graden av tillfredsställelse med behandlingen och med tarmvanor, med fysiskt och psykosocialt obehag och med bekymmer och oro.12,13

Säkerheten och effekten för Resolor vid användning till män har ännu inte fastställts i kontrollerade kliniska studier. Därför rekommenderas inte Resolor för användning till män förrän ytterligare data blir tillgängliga.

Länk till TLVs beslut: http://www.tlv.se/Upload/Beslut_2012/bes120627-resolor.pdf

Om Resolor

Resolor (prukaloprid), är den första selektiva, högaffinitets-5-HT-receptoragonist4, som hjälper att återställa tarmmotilitet vid kronisk förstoppning.1,9,12,13

Doseringen av Resolor är en 2 mg tablett en gång om dagen, som kan tas med eller utan föda.  Patienter över 65 år ska börja med 1 mg per dag vilket kan ökas till 2 mg vid behov.

Resolors produktresumé ska läsas noga innan läkemedlet förskrivs. Om prukaloprid inte har effekt efter 4 veckors behandling bör patienten undersökas igen och nyttan av fortsatt behandling utvärderas. Vid utökad behandling bör nyttan bedömas med jämna mellanrum.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot prukaloprid eller mot något hjälpämne, nedsatt njurfunktion som kräver dialys, tarmperforation eller -obstruktion, obstruktiv ileus, svåra inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen, såsom Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon/megarektum.

Varningar och försiktighet

Tills ytterligare data blir tillgängliga rekommenderas inte användning av Resolor till män, barn och ungdomar <18 år. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Resolor till patienter med kraftig leverfunktions-nedsättning (Child-Pugh klass C) på grund av att det finns begränsade data från patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Patienter med svår och kliniskt instabil samtidig sjukdom (t.ex. hjärtkärl- eller lungsjukdom, neurologiska- eller psykiska besvär, cancer eller AIDS och andra endokrina besvär) har inte studerats. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Resolor till patienter med dessa tillstånd, särskilt hos patienter med arytmi eller ischemisk kardiovaskulär sjukdom i anamnesen. Kvinnor i fertil ålder bör använda en effektiv preventivmetod under behandling med Resolor. Vid svår diarré kan effekten av orala antikonceptionsmedel försvagas och användning av en kompletterande preventivmetod rekommenderas för att förhindra att det orala antikonceptionsmedlet eventuellt inte skyddar. Resolor rekommenderas inte under graviditet eller amning. Till patienter med kraftig njurfunktionsnedsättning rekommenderas en dos om 1 mg en gång dagligen. Patienter med kraftig leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh klass C) börjar med 1 mg en gång dagligen som kan ökas till 2 mg då det finns behov att förbättra effekten och då dosen 1 mg tolereras väl.

Biverkningar

Mycket vanliga (frekvens ≥ 1/10): huvudvärk, illamående, diarré, buksmärta.

Vanliga (frekvens ≥ 1/100 till <1/10): yrsel, kräkning, dyspepsi, rektal blödning, flatulens, onormala tarmljud, pollakisuri, trötthet. Mindre vanliga (frekvens ≥1/1 000 till < 1/100): anorexi, tremor, palpitationer, feber, sjukdomskänsla. De vanligaste biverkningarna uppträder företrädesvis i början av behandlingen och försvinner vanligtvis inom ett par dagar vid fortsatt behandling. På samma sätt som för alla nya symtom ska patienten diskutera med sin läkare om nya anfall med palpitationer uppträder.

För ytterligare information kontakta:

Peter Gillberg, medicinsk chef, Shire Sverige, telefon 073 - 415 19 01

e-post: pgillberg@shire.com

Om Shire

Shires ambition är att bli ett ledande bioläkemedelsföretag som fokuserar på att möta specialistläkares behov.  Shire arbetar med ADHD, njursvikt, blodsjukdomar, genterapi, regenerativ medicin samt sjukdomar i mag-tarmkanalen. Shire är övertygad om att en omsorgsfullt vald och strategiskt balanserad produktportfölj leder till bästa resultat. 

För ytterligare information om Shire, besök företagets webbplats: www.shire.com

Referenser:

1.     Resolor Summary of Product Characteristics. Shire-Movetis NV. 2012

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001012/WC500053998.pdf  & http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20080429000021&DocTypeID=30&UserTypeID=2

2.     http://www.romecriteria.org/criteria/

3.     Walter S, Hallböök O, Gotthard R, Bergmark M, Sjödahl R, Scand J Gastroenterol 2002;37:911–916

4.     Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation – a European perspective. Neurogastroenterol Motil 2011;23:697–710.

5.     Johanson JF, Kralstein J. Chronic constipation: a survey of the patient perspective. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:599–608.

6.     Belsey J, Greenfield S, Candy D, Geraint M. Systematic review: impact of constipation on quality of life in adults and children. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:938–49.

7.     Wald A, Scarpignato C, Kamm MA, et al. The burden of constipation on quality of life: results of a multinational survey. Aliment Pharmacol Ther 2007;26:227–36.

8.     Drost J, Harris LA. Diagnosis and management of chronic constipation. JAAPA 2006;19:24–9.

9.     Briejer MR, Bosmans JP, Van Daele P, et al. The in vitro pharmacological profile of prucalopride, a novel enterokinetic compound. Eur J Pharmacol 2001;423:71–83.

10.  Briejer MR, Prins NH, Schuurkes JA. Effects of the enterokinetic prucalopride (R093877) on colonic motility in fasted dogs. Neurogastroenterol Motil 2001;13:465–72.

11.  Gershon MD, Tack J. The serotonin signaling system: from basic understanding to drug development for functional GI disorders. Gastroenterology 2007;132:397–414.

12.   Tack J, van Outryve M, Beyens G, Kerstens R, Vandeplassche L. Prucalopride (Resolor) in the treatment of severe chronic constipation in patients dissatisfied with laxatives. Gut 2009;58:357–65.

13.  Bouras EP, Camilleri M, Burton DD, McKinzie S. Selective stimulation of colonic transit by the benzofuran 5HT4 agonist, prucalopride, in healthy humans. Gut 1999;44:682–6

Peter Gillberg, medicinsk chef, Shire Sverige, telefon 073 - 415 19 01

e-post: pgillberg@shire.com

Shires ambition är att bli ett ledande bioläkemedelsföretag som fokuserar på att möta specialistläkares behov.  Shire arbetar med ADHD, njursvikt, blodsjukdomar, genterapi, regenerativ medicin samt sjukdomar i mag-tarmkanalen. Shire är övertygad om att en omsorgsfullt vald och strategiskt balanserad produktportfölj leder till bästa resultat. 

För ytterligare information om Shire, besök företagets webbplats: www.shire.com

Dokument & länkar