Shortcut Media Group: Första kvartalet 2020

Report this content

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

För perioden, 1 januari – 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 2%, till 18 492 (18 100) Tkr
 • Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 550 (1 872) Tkr
 • EBITA-marginal uppgick till 13,8% (10,3%)
 • Resultat före skatt uppgick till 1 774 (1 041) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,19 (0,15) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,06) Kr
 

Viktiga händelser

 • SMG tilldelades via Bond Street ramavtal värt ca 5 Mkr per år, upp till 20 Mkr över fyra års tid, med Post och Telestyrelsen (PTS). Avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare
 • Bond Street Film skrev avtal om filmproduktion för Cryptonomic Foundations. värt 800 000 Kr, att utföra under 2020
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO) förlängde ramavtalet med SMG, vilket nu löper till 2022 och enligt DO väntas värt ca 0,7 Mkr per år
 • Bond Street skrev ramavtal med ett utbildningsföretag kring produktion av utbildningsfilmer för bl.a. distansutbildning, värt 1,3 Mkr under 2020
 • Oddway vann affärer värda 1,3 Mkr från två stora, välkända svenska industriföretag. Produktion kommer huvudsakligen pågå under första och andra kvartalet 2020
 • SMG gick tidigt ut och erbjöd sig att stötta corona-drabbade kunder genom att bl.a. utföra gratis arbete
 • Bond Street vann ramavtal med Fastighetsbyrån avseende produktion av film till digitala och sociala medier, vilket är löpande och väntas värt minst 1 Mkr per år
 • SMG ingick IR-samarbete med Analyst Group kring aktieanalys, nyhetsbevakning och IR-kommunikation
 

Verkställande direktörens kommentar

SMG inledde det nya årtiondet starkt. Vi har under en tid arbetat med att samla och effektivisera vår verksamhet. Det arbetet gav fina resultat 2019 och fortsätter att göra så 2020.

Rörelsemarginalen (EBITA) för Q1 ökade till 13,8%, över målet på 5-10%. Rörelseresultatet (EBITA) växte med 36% till 2,6 Mkr, jämfört med Q1 2019. Det ger högre vinsttillväxt än målet om 30%. I absoluta tal närmar sig rörelseresultatet under Q1 2020 hela årets dito 2019.

Igår den 13 maj tilldelades SMG ramavtal med PTS, värt ca 5 Mkr i upp till fyra år, totalt upp till 20 Mkr. Det är såvitt vi känner till den största upphandlingen i filmkommunikation som gjorts i svensk offentlig sektor så långt. Att vi rankades som nummer ett och vann upphandlingen – primärt tack vare maximala kvalitétsbetyg – är mycket hedrande. Förhoppningen är att ingen överklagar beslutet och att vi därmed kan skriva avtal under maj.

Ramavtal med myndigheter och andra större beställare är en viktig del av vår affär. Det är en styrka och trygghet i oroliga tider, något vi definitivt befinner oss i. Slutet av Q1 präglades av oro på många håll till följd av Covid-19. Vi har även under april och maj månad märkt minskad aktivitet på marknaden på grund av Covid-19.

Vissa kund- och projekttyper, som t.ex. inom event, har i princip stannat av helt. De utgör dock en liten del av vår omsättning. För att stötta utsatta kunder i det segmentet har vi både utfört gratis arbete och i vissa fall krediterat fakturor för utfört arbete, främst under slutet av Q1 och början av Q2. Om vi inte gjort detta hade omsättning och resultat varit något högre i Q1. Men bolagen vi stöttat är i många fall kunder vi arbetat med länge och som vi vill hjälpa på alla sätt vi kan.

Andra kundgrupper arbetar på som vanligt och vissa kundgruppers efterfrågan, exempelvis inom datorspelsutveckling, offentlig sektor och andra digitala tjänster, verka växa. Vi har i SMG en stor bredd av återkommande kunder, något som delvis parerar omvärldsläget. Sammantaget kommer dock Covid-19 att påverka verksamheten negativt under 2020 och sannolikt längre än så.

Konkret har vi fått om- eller avbokningar på projekt för drygt 3 Mkr under Q2, som en direkt följd av Covid-19. Främst beror det på restriktioner kring resor och folksamlingar. Till följd av detta har ca 20 personer i verksamheten permitterats under Q2, till i snitt 50% arbetstid. Flera projekt har nya datum för utförande flyttade till hösten 2020. Vår ambition är därför att minska antalet och/eller omfattningen av permitteringarna under Q3.

Under Q2 förväntar vi oss en negativ omsättningstillväxt till följd av Covid-19. Vi kan delvis parera detta genom sänkta kostnader. Delvis tack vare åtgärder som vidtogs redan 2019. Rörelseresultatet (EBITA) för Q2 väntas därför vara positivt, men sannolikt ha lägre marginal än målet om 5-10%.

Vi strävar fortsatt efter att nå helårsprognosen om en ökning av rörelseresultat (EBITA) på minst 30% under 2020. Om vi ser att prognosen väsentligt bör justeras åt något håll kommer vi omedelbart meddela det till aktiemarknaden.

Glädjande är att överskotten SMG genererat under 2019 och inledningen av 2020 fortsätter stärka bolagets balansräkning. Vi har god likviditet och finansiering för att fortsätta expandera verksamheten utan behov av kapitaltillskott.

Vid månadsskiftet april/maj flyttade SMG:s verksamheter i Stockholm ihop på Ynglingagatan, i Vasastan. Detta sparar ca 0,5 Mkr per år, med start nu i maj, även om vissa engångskostnader uppstått vid själva flytten. Än viktigare är att vi tack vare flytten nu har en väsentligt mer digitaliserad, effektiv och samlad verksamhet än någonsin tidigare. Även om det är ett speciellt omvärldsläge ska vi de kommande månaderna successivt börja marknadsföra det gemensamma, starkare och bredare erbjudande som konsolideringen innebär till nya och befintliga kunder. Vi har alla sett otroligt mycket fram emot detta. Jag hoppas att det kommer generera fler positiva resultat under året. Tilldelningen av avtalen med PTS i maj och Fastighetsbyrån i januari är två bra exempel på resultat vi kan uppnå med SMG:s samlade kapacitet.

I oroliga tider skapas det självklart risker. Men det uppstår också möjligheter. Vi jobbar hårt för att minska riskerna som finns och ta tillvara på de möjligheter som uppstår. Exempelvis fortsätter vårt arbete i att söka potentiella förvärv. Framgångsrika förvärv i nuvarande marknad lär på sikt kunna ge betydligt bättre avkastning än om förvärv hade genomförts 2018 eller 2019.

När oron till följd av Covid-19 blåst förbi är jag övertygad om att vi kommer att vara en ännu bättre och starkare organisation än tidigare. Med vår ledande position, breda diversifiering, våra långsiktiga ramavtal och en solid finansiell ställning har SMG ett utmärkt läge att ta marknadsandelar och utveckla vår affär även i dessa tider.

Anders Brinck,

VD

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Årsstämma

Årsstämma planeras hållas klockan 15:00 måndagen den 15 juni 2020 hos Bond Street Film, Ynglingagatan 15, i Stockholm.

Styrelsen har föreslagit att 2019 års resultat balanseras i ny räkning.

 

Rapportkalendarium

SMG:s rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com samt på www.shortcutmedia.se.

SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2020 kommer att publiceras den 27 augusti 2020.

SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2020 kommer att publiceras den 12 november 2020.

SMG:s årsredovisning för 2019 kommer att publiceras senast tre veckor före årsstämman.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

 

Stockholm den 14 maj 2020,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

 

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se