Årsstämma i Skåne-möllan AB

Report this content

Skåne-möllan AB har idag hållit årsstämma med 7 närvarande aktieägare.

Årsstämman fastställde utdelningsförslaget 11 kr per aktie. Avstämningsdag är den 4 maj 2020.

På grund av rådande omständigheter i samband med Covid -19 pandemin lämnade verkställande direktör Anders Persson inte någon fysisk redogörelse för koncernens verksamhet utan lämnade istället en digital version vilket stämmodeltagarna informerats om i kallelsen.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Björn Gjethammar, Anders Bergstrand, Mette Poulsen och Anders Persson. Till styrelseordförande omvaldes Håkan Sigvant.

Som styrelsesuppleant nyvaldes Rune Johnsen.

Stämman beslöt att arvode till styrelsen ska utgå med 380 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor vardera till Anders Bergstrand, Mette Poulsen och Björn Gjethammar samt med 40 000 kronor till suppleanten Rune Johnsen.

Stämman beslöt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Till revisor, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma omvaldes auktoriserade revisor Bengt Ekenberg. Till revisorssuppleant för samma tid omvaldes auktoriserade revisor Rose-Marie Östberg.

Tågarp den 29 april 2020

Skåne-möllan


Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se
Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se 

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se. 

Prenumerera