Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 klockan 16.30 i Rönnehälls Bygdegård, Tågarp.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 23 april 2020, dels senast torsdagen den 23 april 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

 

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 23 april 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp, per telefax 0418-50003 eller via e-post till kvarn@skane-mollan.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.skane-mollan.se.

 

Information med anledning av Corona-viruset

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige avseende det nya coronaviruset, avser Skåne-möllan att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 29 april 2020. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

 

 • Inregistrering först från kl. 16:00
 • Ingen förtäring eller dryck och inga giveaways kommer att erbjudas
 • Bolagets VD kommer inte hålla något anförande men vara tillgänglig för frågor, under dagen kommer ett inspelat anförande publiceras på bolagets webbplats
 • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas
 • Stämman kommer att minimeras i tid, dock utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.skane-mollan.se. Skåne-möllan följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelse och styrelseordförande
 15. Val av revisorer
 16. Avslutning

Utdelning

Styrelsen har föreslagit utdelning av 11 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 4 maj 2020. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 7 maj 2020.

 

Styrelse m m

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 77 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

 

Ordförande vid stämman: Håkan Sigvant

Antal styrelseledamöter och suppleanter: Fem ordinarie ledamöter med en suppleant

Styrelseledamöter: omval av de ordinarie ledamöterna Björn Gjethammer, Anders Bergstrand, Anders Persson, Mette Poulsen och Håkan Sigvant

Styrelsesuppleant: nyval av Rune Johnsen. Styrelsesuppleanten Terje Ramm har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Håkan Sigvant

Styrelsearvode: 380 000 kr att fördelas med 100 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till styrelseledamöterna Anders Bergstrand, Björn Gjethammer och Mette Poulsen samt 40 000 kr till styrelsesuppleanten Rune Johnsen

Antal revisorer: en revisor med en suppleant

Revisor: omval av aukt rev Bengt Ekenberg

Revisorssuppleant: omval av aukt rev Ros-Marie Östberg

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

 

Rune Johnsen, född 1974, är COO i norska Norgesmøllene. Rune Johnsen är civilingenjör i kemi och har examen från Swiss Milling School samt en MBA från NHH.

 

Uppgifter om de styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets hemsida www.skane-mollan.se

 

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.skane-mollan.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

 

I Skåne-möllan AB finns totalt 1 100 000 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Tågarp i mars 2020

 

Skåne-möllan AB (publ)

 

Styrelsen

 

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se
Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se

 

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se.

Prenumerera