Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 april 2021, dels senast tisdagen den 27 april 2021 till bolaget anmäler sig till stämman genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.skane-mollan.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Ifyllt formulär skickas till Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas per telefax till 0418-50003 eller via e-post till kvarn@skane-mollan.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.skane-mollan.se, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och styrelseordförande
 1. omval av Anders Bergstrand som styrelseledamot
 2. omval av Björn Gjethammer som styrelseledamot
 3. omval av Anders Persson som styrelseledamot
 4. omval av Mette Poulsen som styrelseledamot
 5. omval av Håkan Sigvant som styrelseledamot
 6. omval av Rune Johnsen som styrelsesuppleant
 7. omval av Håkan Sigvant som styrelseordförande
 1. Val av revisorer
 2. Beslut om ändring av bolagsordningen

Justeringsmän (punkt 2)

Till justeringsmän föreslås Aina Thell och Claes Håkanson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmännen.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 12 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 30 april 2021. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2021.

Styrelse m m (punkterna 1 och 10 – 13)

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 77 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Håkan Sigvant eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Antal styrelseledamöter och suppleanter: Fem ordinarie ledamöter med en suppleant.

Styrelseledamöter: omval av de ordinarie ledamöterna Anders Bergstrand, Björn Gjethammer, Anders Persson, Mette Poulsen och Håkan Sigvant.

Styrelsesuppleant: omval av Rune Johnsen.

Styrelseordförande: omval av Håkan Sigvant.

Styrelsearvode: 380 000 kr att fördelas med 100 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till styrelseledamöterna Anders Bergstrand, Björn Gjethammer och Mette Poulsen samt 40 000 kr till styrelsesuppleanten Rune Johnsen.

Antal revisorer och suppleanter: en revisor med en suppleant.

Revisor: omval av aukt rev Bengt Ekenberg.

Revisorssuppleant: omval av aukt rev Ros-Marie Östberg.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida www.skane-mollan.se

Bolagsordningsändring

Styrelsen förslår att stämman, på grund av bland annat lagändringar, beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Firma          

Bolagets firma skall vara Skåne-möllan Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 11 Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Firma Företagsnamn           

Bolagets firma företagsnamn skall vara Skåne-möllan Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 11 Anmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12 Avstämningsförbehåll         

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag framläggs genom att de kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.skane-mollan.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget.

Antal aktier/röster

I Skåne-möllan AB finns totalt 1 100 000 aktier, vilka berättigar till lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernbolag. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till kvarn@skane-mollan.se, per telefax till 0418-50003 eller via post till Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp, senast söndagen den 18 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.skane-mollan.se senast fredagen den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Skåne-möllan AB (publ) har organisationsnummer 556498-4077 och säte i Svalöv.

Tågarp i mars 2021

Skåne-möllan AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande 2021-03-30 13:00 CET

________________________________________________
Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se

Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
anders.persson@skane-mollan.se

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
elisabeth.nilsson@skane-mollan.se 
________________________________________________

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, ca@mangold.se.

Prenumerera