Årsstämma i AB SKF

Report this content

Göteborg, 25 mars 2021: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 25 mars 2021 årsstämma.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 6,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 29 mars 2021.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2021 enligt följande:

  1. ett arvode om 2 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 750 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt
  1. ett arvode för kommittéarbete om 260 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 190 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 150 000 kronor till ersättnings­kommitténs ordförande och med 120 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Stråberg, Hock Goh, Barb Samardzich, Colleen Repplier, Geert Follens, Håkan Buskhe och Susanna Schneeberger samtidigt som nyval skedde av Rickard Gustafson.

Hans Stråberg valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valde stämman Deloitte.

Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2021.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 miljoner kronor och antalet anställda var 40 963. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar