SKF – Bokslutskommuniké 2008

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
“2008 var ett mycket bra år för SKF med rekordförsäljning och rekordvinst. Efterfrågan på marknaden försvagades dock betydligt mot slutet av året. Under fjärde kvartalet fortsatte affärerna på fordonssidan att försämras och en negativ utveckling sågs även bland flera industrisegment. SKF påbörjade därför aktiviteter för att anpassa sin kapacitet och kostnadsbas globalt. Nu i början av 2009 är efterfrågan alltmer osäker och den vikande trenden kommer troligtvis att fortsätta. Volymnedgången, jämfört med samma period föregående år, kommer sannolikt att bli större under första kvartalet än vad vi såg under fjärde kvartalet 2008. Vi minskar tillverkningen mer än försäljningen för att både reflektera den nya efterfrågan och för att reducera varulager.”

År till År till
Kv 4 Kv 4 dato dato
2008 2007 2008 2007
Försäljning, Mkr 16 307 15 070 63 361 58 559
Rörelseresultat, Mkr 1 450 1 831 7 710 7 539
Rörelsemarginal, % 8,9 12,1 12,2 12,9
Resultat före skatt, Mkr 1 107 1 710 6 868 7 138
Nettoresultat, Mkr 819 1 105 4 741 4 767
Resultat per aktie, kr 1,75 2,33 10,14 10,09
Resultat per aktie, efter utspädning, kr 1,75 2,33 10,13 10,07

Försäljningsökningen på 8,2% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:
volym -13,0%, struktur 2,4%, pris/mix 8,5% och valutaeffekter 10,3%.
För hela året kan försäljningsökningen på 8,2%, uttryckt i kronor, hänföras till:
volym 0,1%, struktur 1,4%, pris/mix 5,6% och valutaeffekter 1,1%.

Fjärde kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter och andra engångsposter på cirka 340 Mkr (300), av vilka cirka 75 Mkr var nedskrivningar och avskrivningar.

För att upprätthålla en stark balansräkning, hantera ett osäkert affärsklimat under 2009 och möjliggöra för koncernen att utnyttja tillfällena att investera i sin verksamhet beslutar styrelsen att föreslå årsstämman en utdelning på 3,50 (5,00) kronor per aktie.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2009
(jämfört med fjärde kvartalet 2008 och första kvartalet föregående år)
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli betydligt lägre för koncernen totalt och inom alla geografiska områden. Den förväntas även bli påtagligt lägre för Automotive Division och Service Division samt lägre för Industrial Division.

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre både för att reflektera den nya efterfrågan och för att minska varulagren.


Göteborg den 29 januari 2009

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Tom Johnstone
Vd och koncernchef


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2009 kl 12.45.


Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication, tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

Prenumerera

Dokument & länkar