SKFs Bokslutskommuniké 2002

Report this content

SKFs Bokslutskommuniké 2002 SKF-koncernens resultat före skatt för fjärde kvartalet 2002 uppgick till 979 Mkr (824), en ökning med 18,8%. Resultatet för helåret 2002 ökade till 3 542 Mkr (3 120). Resultatet per aktie för hela 2002 ökade med 13,8% till 21:67 kr (19:04). Styrelsen föreslår att en utdelning på 8:00 kronor (6:00) utbetalas för verksamhetsåret 2002. Försäljningen av SKFs produkter och tjänster ökade med 7% under fjärde kvartalet och med 3% för helåret, uttryckt i lokala valutor. Efter en svag inledning ökade försäljningen i Europa under andra halvåret, medan försäljningen planade ut i Nordamerika under det fjärde kvartalet. Försäljningen i Asien var stark hela året. SKF stärkte sin ställning inom en rad marknadssegment. Koncernens produktionsvolym ökade med 4% jämfört med 2001 vilket ledde till ett bättre kapacitetsutnyttjande. Marknadsutsikter Återhämtningen i efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas fortsätta under första kvartalet. Produktionsvolymen kommer att bibehållas på nuvarande nivå. Sammanfattning *Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2002 uppgick till 1 121 Mkr (931). För hela året var rörelseresultatet 4 022 Mkr (3 634). *Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 10,5% (8,4) och för hela året till 9,5% (8,4). *Kassaflödet efter investeringar före finansiering var 559 Mkr för fjärde kvartalet 2002 (1 433) och för hela året 2 644 Mkr (4 271). *Försäljningen under fjärde kvartalet 2002 uppgick till 10 665 (11 088), en minskning med 3,8% jämfört med 2001. Försäljningen under hela året var 42 430 Mkr (43 370), en minskning med 2,2% jämfört med 2001. *Minskningen i försäljning under fjärde kvartalet 2002, jämfört med 2001, kan hänföras till: struktur 1,4%, volym 3,9%, pris/mix 1,7% och valutaeffekt -10,8%. *En jämförelse mellan verksamhetsåren 2002 och 2001 visar: struktur 1,6%, volym -0,1%, pris/mix 1,5% och valutaeffekt -5,2%. *Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 719 Mkr (596), en ökning med 20,6% jämfört med fjärde kvartalet 2001. Resultatet för hela 2002 var 2 466 Mkr (2 167). Koncernens finansnetto för fjärde kvartalet 2002 var -142 Mkr (-107) och för hela året -480 Mkr (-514). Räntebärande lån uppgick vid utgången av 2002 till 2 409 Mkr (3 541), medan utstående pensionsåtaganden var 6 076 Mkr (7 044). Vid årsskiftet hade koncernen finansiella tillgångar på 6 873 Mkr (6 797), av vilka 5 530 Mkr (5 387) var kortfristiga finansiella tillgångar. Soliditeten var vid årsskiftet 43,4% (41,1). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under fjärde kvartalet 2002 till 471 Mkr (362) och för hela året till 1 442 Mkr (1 403). Av koncernens totala investeringar i materiella anläggningstillgångar investerades omkring 76 Mkr (43) i åtgärder för att förbättra miljön, internt och externt. Planenliga avskrivningar uppgick till 1 723 Mkr (1 714). Ytterligare information lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tel: 031-3371541, 0705-371541, e- post: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tel- 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf,com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00510/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00510/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar