Sågad kilometerskatt får ytterligare kritik

Under onsdagen bjöd Transportföretagen in till ett samtal om det mycket omdebatterade förslaget om en vägslitageskatt – ett förslag som regeringen hunnit ta avstånd från innan det ens lanserats.

På plats i den fullsatta salen i Näringslivets hus i Stockholm för att diskutera frågan var Karolina Boholm, transportdirektör för Skogsindustrierna.

– Jag tror inte att det har undgått någon att Skogsindustrierna tycker att kilometerskatt är ett dåligt förslag, det är en skatt på avstånd, och vi tycker att hela idén borde förpassas till papperskorgen, säger hon.

Regeringens utredare lade under tisdagen fram förslaget om vägslitageskatt, eller kilometerskatt som den kommit att kallas. Förslaget går i korthet ut på att svenska och utländska lastbilar över tolv ton ska beskattas på samtliga vägar i Sverige. 0,38–1,69 3,8-16,9 kronor per milkilometer beroende på lastbilens egenskaper. De lastbilar skogsindustrin använder hamnar främst i spannet 11,8-12,8 kr per milen.

Samma regering som tillsatte utredningen och skrev utredningsuppdraget har nu backat från förslaget och kritiken fortsatte på seminariet. Till exempel kommer hanteringen av skatten att vara både dyr och komplicerad. Kontroll ska bland annat ske med kameraövervakning och bemannade vägkontroller, vilket skulle innebära ytterligare tryck på svensk trafikpolis.

– Indrivningen är ett jätteproblem. Det är kontrollsidan som kostar men jag tror att den är svår att ta bort. I förslaget föreslår vi bortåt hundra nya polistjänster, sa Vägslitageskattekommitténs särskilda utredare Vilhelm Andersson.

Professor Jan-Eric Nilsson, från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut presenterade några observationer kring förslaget.

– Ett problem med förslaget är att man går på teoretisk vikt när man beskattar, inte faktisk vikt per axel i realtid vilket innebär att styreffekten blir osäker. Tekniken är helt enkelt inte färdig för att registrera vikt per axel i realtid och det går inte heller att klargöra om ett fordon med draganordning har ett släp påkopplat eller inte.

Representanter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet som är för en vägslitageskatt fanns på plats för att försvara införandet av skatten.

– Ett av mina stora intressen i ett sådant här förslag är just att få bort problem som vi har i åkerinäringen med olagligt cabotage och osund konkurrens från utländska åkare, åkerier som inte sköter sig. Med den här typen av system skulle vi kunna få kontroll på precis vilka som åker här och se att de inte kör utöver det som faktiskt är lagligt, säger Patrik Lundqvist (S), ledamot, Skatteutskottet.

En aningen avvaktande och skeptisk publik av initierade representanter från transportbranschen ställde åtskilliga frågor till både panel och utredare. Den främsta kritik som riktades mot förslaget är att det kommer att ge helt nya förutsättningar för transportbranschen och industrin i Sverige, och inte alls komma tillrätta med konkurrensproblem som nämnt ovan.

Karolina Boholm från Skogsindustrierna poängterade att överflyttning till andra transportslag som sjö och järnväg inte är möjligt i stora delar av inlandet.

– Regeringen har många positiva ambitioner för att främja bioekonomi och bioenergi eller för att ställa om Sverige till att bli det första fossilfria välfärdslandet. Det kan man göra om man har mer bioenergi. Bioenergi behöver transporter och är transportkostnadskänsligt. Vill man göra allvar med dessa satsningar ska man inte beskatta avstånd, säger hon.

Även om regeringen nu backar från utredningens förslaget anser inte Karolina Boholm att faran är över.

– Idén om vägslitageskatt lever vidare, så vi på Skogsindustrierna kommer att fortsätta med vårt opinionsarbete. Men eftersom att regeringen backar från utredningen dragits tillbaka visar det att vi har haft rätt i vår kritik. Det här är en delseger, avslutar Karolina Boholm.

Kontakt
Karolina Boholm
Transportdirektör, Skogsindustrierna
Tel: 08-762 72 30
karolina.boholm@skogsindustrierna.se

____________________________________________________________

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media