Allvarlig utveckling i fritidshemmen

Eleverna i fritidshem får allt sämre tillgång till personal, grupperna blir större och personalens utbildningsnivå sjunker. Det visar ny statistik som också finns på kommunnivå. Statistiken visar även att den negativa utvecklingen har pågått under många år.

- Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Statistiken visar en mycket oroande trend som pågått alldeles för länge. Det går ut över eleverna som riskerar att inte få det stöd och den trygghet och stimulans de har rätt till. Många föräldrar är också oroliga för stora barngrupper och att det är för lite personal, säger Bengt Thorngren, expert på Skolverket.

Fler elever men inte fler anställda
Varje anställd ansvarar i genomsnitt för 12,9 elever jämfört med 12,4 för ett år sedan. År 1990 gick det 7,5 elever per anställd. Under många år har antalet elever ökat procentuellt mer än antalet anställda, vilket lett till kontinuerligt försämrad personaltäthet. Det senaste året har antalet elever ökat med fyra procent medan antalet anställda inte har ökat alls.

Fler elever men färre grupper

Idag går 425 900 elever i fritidshem, en ökning med 14 700 elever på ett år. Från 2003 och fram till idag har antalet elever ökat med 25 procent medan antalet grupper har minskat med 7 procent. 2013 gick det i genomsnitt 40,4 elever per grupp. Motsvarande siffra året innan var 40,1. På tio år har gruppernas storlek ökat med 34 procent. Utvecklingen mot allt större elevgrupper i fritidshem har pågått under många år.

Personalens utbildningsnivå sjunker
I fritidshem har 53 procent av årsarbetarna en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta siffran sedan Skolverket började föra statistik på området 1994. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit kontinuerligt de senaste fyra åren – från 59 till 53 procent. Det är stor skillnad i utbildningsnivå mellan kommunala och fristående fritidshem. 56 procent av årsarbetarna i kommunala fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen medan motsvarande andel i fristående fritidshem är 29 procent.

Stora regionala skillnader
Det finns stora regionala skillnader när det gäller personaltäthet, gruppstorlek och personalens utbildningsnivå på fritidshem. Storstäder och förortskommuner till storstäder har en sämre personaltäthet, större grupper och personalen är inte lika välutbildad jämfört med övriga landet.

För mer information

www.skolverket.se finns en videointervju med Bengt Thorngren. Intervjun kan även laddas ner. Här finns också mer information om statistiken.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta Peter Lindkvist, undervisningsråd på 08-527 333 39 eller Åsa Nordström, undervisningsråd på 08-527 332 65

För frågor om fritidshem kontakta Bengt Thorngren, expert
på 08-527 333 52

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar