Frånvarohanteringen i gymnasieskolan måste förbättras

Skolverkets kartläggning av frånvaro och närvaro i gymnasieskolan visar på brister i frånvarohanteringen. Vi vet att frånvaro kan leda till avhopp – därför är det viktigt att kunna identifiera och stödja frånvarande elever. Idag börjar nästan alla ungdomar gymnasieskolan. Men varje år hoppar ungefär 10 000 elever av och riskerar därmed i större utsträckning att hamna utanför både arbetsmarknad och högre studier.

Resultatet visar att endast fyra av tio av skolhuvudmännen erbjuder skriftliga riktlinjer eller råd om hur skolorna bör hantera elevfrånvaro. Detta trots att skolhuvudmännen är ytterst ansvariga för skolans verksamhet. Dessutom uppger fem av tio hemkommuner att de inte får rapporter om ogiltig frånvaro för elever som går i fristående skolor eller i andra kommuners skolor.

– Både ungdomarna själva och samhället betalar ett högt pris för varje avhopp från gymnasieskolan. Skolornas huvudmän måste ha ett bättre system för att kartlägga frånvaro och på så vis identifiera elever som behöver extra stöd, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Rektorer: problemet ligger utanför skolan

Endast fyra procent av rektorerna anser att orsaker till frånvaro har med den sociala situationen i skolan att göra.

– Detta är förvånande med tanke på att tidigare studier visar en annan bild. Där vittnar ungdomar med långvarig frånvaro om att just trakasserier och kränkningar från andra elever men även från lärare, har legat till grund för deras bortavaro från skolan, säger Ann Frisell Ellburg, undervisningsråd på Skolverket.

Rektorer uppger också att det kan vara ett problem att elever över 18 år har rätt att sjukskriva sig själva. Något annat som försvårar frånvarohanteringen är att vårdnadshavare ibland brister i sitt ansvarstagande vad gäller elevers närvaroplikt enligt både rektorer och skolhuvudmän. Även att hantera ungdomars skoltrötthet, sena vanor och sociala problem utanför skolan samt psykologisk ohälsa, stress och ångest upplever rektorerna som problematiskt.

Skolan måste utreda varför elever inte kommer till skolan

Resultatet visar att det frånvarouppföljande, förebyggande och det närvarofrämjande arbetet måste förstärkas. Huvudmännen måste ge stöd till skolorna genom att skapa rutiner kring frånvaro och närvaro. Inom varje skola måste det finnas en väl fungerande organisation kring arbetet med frånvarouppföljning och bedömningen av frånvaro med tydliga riktlinjer och rutiner. Det måste också finnas en tydlig ansvarsfördelning vad gäller det frånvaroförebyggande och det närvarofrämjande arbetet, vilket ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolan måste utreda varför elever väljer att inte närvara i skolan. Frånvaro kan vara ett tecken på att en elev mår dåligt och behöver hjälp pedagogiskt, psykologiskt och socialt.

– Tidigare studier visar tydligt hur viktigt det är att ungdomar lyckas i gymnasieskolan för att få jobb eller kunna studera vidare. Skolan kan göra mycket för att motivera elever att fullfölja sina studier, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Så kan vi främja närvaron

Utbildningen måste kännas meningsfull och utvecklande för att eleverna ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Skolan måste därför skapa en god lärandemiljö med undervisning som anpassas till den enskilde elevens behov och främjar motivationen att delta i utbildningen. Dessutom är det viktigt med ett välorganiserat fungerande samarbete med socialtjänsten, polisen och BUP med flera, så att eleven inte kommer i kläm. Även relationen mellan hem och gymnasieskola är viktiga för att främja närvaro. Elever måste också ta ansvar för sina studier. Vårdnadshavare måste i sin tur ta ansvar för sin attityd till skolan och närvaroplikten, eftersom det kan bidra till elevens attityd till skolan och till elevens skolmotivation.

Fakta om studien

För att få en nationell bild av hur huvudmän följer upp frånvaron och främjar närvaro i gymnasieskolan har Skolverket skickat ut webbenkäter till huvudmän samt till rektorer vid ett representativt urval av skolenheter. Totalt har 266 huvudmän och 358 skolenheter besvarat Skolverkets enkät. Detta motsvarar en svarfrekvens på 79 procent bland huvudmännen och 70 procent bland urvalet av skolenheter.

Läs mer och ladda ner hela rapporten på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/press

För frågor kontakta

Ann Frisell Ellburg, undervisningsråd, 08 - 5273 3413

Linda Ahlgren, undervisningsråd, 08 – 5273 3197

Anna Ekström, generaldirektör, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Snabbfakta

Resultatet visar att endast fyra av tio av skolhuvudmännen erbjuder skriftliga riktlinjer eller råd om hur skolorna bör hantera elevfrånvaro. Detta trots att skolhuvudmännen är ytterst ansvariga för skolans verksamhet. Dessutom uppger fem av tio hemkommuner att de inte får rapporter om ogiltig frånvaro för elever som går i fristående skolor eller i andra kommuners skolor.
Twittra det här

Citat

– Både ungdomarna själva och samhället betalar ett högt pris för varje avhopp från gymnasieskolan. Skolornas huvudmän måste ha ett bättre system för att kartlägga frånvaro och på så vis identifiera elever som behöver extra stöd, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.
Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket