S vill satsa 2 miljarder på sjukhusen de kommande fyra åren

Report this content

Region Stockholm står inför ett tufft ekonomiskt läge och stora besparingskrav väntar för akutsjukhusen. Därför väljer Socialdemokraterna att satsa ytterligare 2 miljarder på sjukhusen för att korta operationsköerna, sänka väntetiderna på akuten och säkerställa att sjukhusen kan rekrytera och behålla sin personal. S föreslår även en väntetids-app som visar väntetiderna på regionens akutmottagningar.

Region Stockholm har under de senaste årens högkonjunktur haft goda förutsättningar för att ha en stark ekonomi, trots detta går akutsjukhusen med stora underskott. Karolinska universitetssjukhuset har ett beräknat underskott på 1,6 miljarder, vilket motsvarar hela deras forskningsverksamhet. Samtidigt har vårdvalssystemet 2018 tillåtits kosta drygt 2 miljarder mer än vad det skulle gjort med samma kostnadsutveckling som övrig vård haft.

Socialdemokraterna vill satsa ytterligare 200 miljoner på akutsjukhusen 2020. Satsningen ska utökas varje år för att under en fyraårsperiod motsvara 2 miljarder. Resurserna syftar till att ge sjukhusen rätt förutsättningar att öppna vårdplatser och därigenom korta väntetiderna.


I moderaternas sjukvårdssystem måste vi först betala ut vårdens pengar till marknadslösningar, därefter kan vi se hur mycket resurser som finns kvar till att finansiera regionens sjukhus. Det är ohållbart och djupt oetiskt. Vi visar i vår budget att det går att satsa på vården om vi prioriterar annorlunda, säger Talla Alkurdi, oppositionsregionråd (S).

Korta vårdköerna och förbättra tillgängligheten

Samtidigt visar en ny undersökning är sjukvården stockholmarnas viktigaste fråga. Långa köer och väntetider lyfts fram som det största problemet. Samma mönster återkommer i Vårdbarometern där endast 45 procent i regionen tycker att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga, en minskning med 12 procent på två år. Förra veckan kom en sammanställning från Socialstyrelsen som visar att akutmottagningen på Södersjukhuset har landets längsta väntetid, där drygt en fjärdedel av patienterna fick vänta i mer än åtta timmar.

För att skapa en jämnare fördelning mellan akutmottagningarna vill Socialdemokraterna att en mobilapplikation som visar väntetider vid länets akutmottagningar och närakuter i realtid ska utvecklas. I Norrtälje ges äldre snabbspår på akutmottagningen genom att de prioriteras för bedömning, provtagning och röntgen. Socialdemokraterna vill att modellen tas vidare till samtliga akutmottagningar i länet.

Socialdemokrater menar att insatser för att rekrytera och behålla personal är en nyckelfaktor för att korta köerna. Under förra året motsvarade Region Stockholms kostnader för inhyrd personal och övertidsersättning 1700 sjuksköterskors årslöner. S föreslår en utbildningssatsning på 375 miljoner kronor mer än det blågröna styret under en fyraårsperiod. Satsningen ska bland annat gå till fler AT- och ST-platser och betald specialistutbildning för fler sjuksköterskor. Vidare vill partiet införa mer flexibla arbetstidsmodeller och möjlighet till arbetstidsförkortning.


Vi minskar köerna och förbättrar tillgängligheten till vården genom att satsa på personalen. Det moderata styret gör för lite för att komma åt kompetensbristen, istället hyr de in personal till höga kostnader. Socialdemokraternas lösning är, förutom de ytterligare 2 miljarder vi satsar på akutsjukhusen, ett kompetens- och utvecklingspaket som säkrar att vi kan utbilda fler, säger Talla Alkurdi, Oppositionsregionråd (S).

Några av satsningarna i Socialdemokraternas budgetförslag

  • 2 miljarder kronor mer till akutsjukhusen under en fyraårsperiod.
  • Tillgången till personalbostäder ska utredas för att ytterligare underlätta rekryteringen till Region Stockholms akutsjukhus.
  • Nya närsjukhus med närakut ska byggas i Handen och Barkarby och uppförande av sådana sjukhus i Skärholmen och Tumba ska utredas.
  • Det arbete som beskrivits vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med en hjärtdagvårdavdelning (HDA) vidareutvecklas till att omfatta andra patientgrupper. HDA har gett patienter med hjärtsvikt snabbare kontakt med erfaren personal och därmed minskat såväl antalet akutbesök som antalet inläggningar.
  • Vid komplicerade eller tidsmässigt långa vårdförlopp i specialistvården ska patienten automatiskt tilldelas en patientansvarig läkare (PAL). Vilka patientkategorier som ska prioriteras vid inrättande av PAL ska, jämte läkarens närmare uppgift och ansvar, utarbetas i dialog med läkarprofessionen. Socialdemokraterna vill också att patienten vid sådana vårdförlopp får ett patientkontrakt som redogör för de inplanerade vårdinsatserna.
  • En översyn av hela ambulansverksamheten ska genomföras, med särskilt fokus på organisation, kapacitet och arbetsmiljörelaterade frågor.
  • Nyutexaminerad personal ska under sitt första år få ett introduktionsprogram med handledning.
  • Lönebildningen ska vara tydlig och icke-diskriminerande. Det ska finnas en lönespridning inom respektive yrkesgrupp som stimulerar till utveckling och måluppfyllelse. Målet är att det ska finnas utrymme för medarbetare att utvecklas och få nya uppdrag, med relevant lön, utan att behöva byta arbetsplats.

Hadi Ala                                                                     
Pressansvarig
Socialdemokraterna i Region Stockholm
Box 22550, 104 22 Stockholm
Besök: Hantverkargatan 45
Telefon: 070 – 737 65 70
E-post: hadi.ala-ala@sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Prenumerera

Media

Media