Socialdemokraterna i Region Stockholm lanserar Life science-strategi (med länk)

Report this content

I åratal har forskningen i Region Stockholm kommit i skymundan på grund av ett fragmentiserat sjukvårdssystem, implementeringen av nya vårdval och brist på finansiering. Nu är det dags att låta forskningen ta plats igen. Idag publicerar Socialdemokraterna sin strategi för att utveckla Life Science-sektorn i Region Stockholm.

Stockholmsregionen är hem till forsknings- och innovationsmiljöer i den absoluta världstoppen. Men utvecklingen är långt ifrån vad den kunde varit. 35 procent av vården drivs i privat regi och administreras genom cirka 4 000 vårdval. Det har visserligen främjat valfriheten och tillgängligheten vad gäller den initiala kontakten med vården – parallellt har dock den offentligt drivna sjukvården underfinansierats. Inte minst har uppsplittringen fått förödande konsekvenser för forskningen.

De pressade anslagen och personalbristen inte minst på regionens sjukhus har i kombination med ett fragmentiserat sjukvårdssystem lett till att patienterna har blivit svåra att följa genom hela vårdkedjan. Det saknas ett sammanhållet journalsystem och tillgång till information och krav på att säkra upp register och vårddata.

Dessutom har den politiska ledningen i Region Stockholm valt att ställa i princip obefintliga krav på de privata vårdgivarna deltagande i forsknings- och utbildningsuppdraget. En stor mängd forskningstillfällen går därmed om intet.

Idag förlorar Region Stockholm också 30 miljoner kronor i statliga forskningsanslag varje år. Anslagen till Life science har utöver det successivt minskat under de senaste åren.

 • Det är allvarligt att den pågående nedrustningen av hälso- och sjukvårdsforskningen i Stockholm tillåts fortsätta, säger finansregionrådet i opposition Aida Hadžialić

Socialdemokraterna i Region Stockholm vill nu vända denna negativa utveckling. Genom att skapa rätt förutsättningar, bidra med ekonomiska medel, ställa samma krav på det offentliga och det privata och genom att bygga ihop vården igen – kan vi främja Life sciences.

Vi vill att Region Stockholm blir ett nav för forskningen och framtidens life sciences – i Sverige och Norden. Det bästa med en stark Life science-sektor är att vinningarna kommer både sjukvården och näringslivet till del. Det finns en enorm tillväxtpotential inom denna bransch, säger finansregionrådet i opposition Aida Hadžialić

Socialdemokraterna i Region Stockholm har bland annat föreslagit följande:

 1. Återinför 1-procentmålet i Region Stockholm. Vår målsättning är att minst motsvarande 1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten ska gå till forskning.
   
 2. Ställ samma krav på det privata som på det offentliga – alla vårdgivare måste få ett förtydligat uppdrag där de åläggs att bidra till forskning och utbildning.
   
 3. Ta resurser från de skenande vårdvalskostnaderna och skapa istället ett sammanhållet system där vård, forskning och utbildning ryms under samma tak.
   
 4. Skapa ett life science-råd knutet direkt till regionledningen där även näringslivsaktörer ingår och ge regionen fler samverkansarenor.
   
 5. Skapa ett sammanhållet system och en enkel kontaktväg för forskare, ge tillgång till de register och kvalitetsdata som har skapats – efter juridiska, tekniska och etiska överväganden som säkerställer människors integritet.

Genom att klicka HÄR finner du hela rapporten och våra förslag.

Bakgrund:

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studier av biologiskt liv, levande organismer samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Inom ramarna för detta arbete sker bland annat forskning om hur vi förebygger sjukdomar och främjar folkhälsa. Nyckelaktörerna är näringslivet (exempelvis läkemedel- och medtechbolag), universiteten och hälso- och sjukvården.

Prenumerera