Pensionsgruppen överens om handlingsplan för ett tryggt och säkert premiepensionssystem

Report this content

De sex partierna som står bakom pensionssystemet har enats om att ta fram en handlingsplan för att stoppa missbruket inom premiepensionen. Oseriösa aktörer och oseriös marknadsföring ska inte finnas i vårt allmänna pensionssystem. Premiepensionen ska bidra till hållbara, trygga och goda pensioner för alla.

– Vi har en mycket stor samsyn i att åtgärder krävs för att säkra systemet. Pensionerna ska vara trygga och därför är det en styrka att vi är överens över blockgränserna, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

Pensionsgruppen har beslutat om att ta fram en handlingsplan i två delar. Det handlar dels om åtgärder som skyndsamt ska komma på plats där Pensionsmyndighetens åtgärdsprogram om 30 punkter är utgångspunkten. I samband med detta kommer även åtgärder för att säkerställa att kapitalet placeras hållbart introduceras. Samtidigt kommer vissa av de förslag som lämnats av Premiepensionsutredningen att genomföras. Men ytterligare åtgärder måste övervägas för att säkerställa ett system som är säkert. Därför kommer Pensionsgruppen parallellt att utreda hur premiepensionssystemet ska vara utformat i framtiden. Premiepensionen ska bidra till en trygg pension för alla.

– Det är bra att man i Pensionsgruppen nu kommit överens om ett fortsatt arbete för en trygg och hållbar premiepension, säger Per Bolund, finansmarknadsminister och ansvarig för premiepensionsfrågor i regeringen.

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Fakta och bakgrund premiepensionssystemet

Premiepensionssystemet har under senare tid blivit en arena för oseriösa aktörer som utnyttjat systemet genom höga avgifter, dålig avkastning och med metoder som definitivt inte hör hemma i ett allmänt socialförsäkringssystem. Pensionsgruppen har varit överens om att ta krafttag för att stärka skyddet för pensionsspararna och göra fondtorget tryggt och säkert. Regeringen gav mot den bakgrunden Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker premiepensionssystemet och stoppar oseriösa förvaltare. Pensionsmyndigheten har därefter lämnat en preliminär redovisning med ett 30-tal föreslagna åtgärder. Förslaget till åtgärdsprogram slutredovisas till regeringen senast den 19 juni i år.

Pensionsmyndighetens preliminära 30-punktsprogram:

 1. Inför nya föreskrifter som ställer ytterligare krav på fonder och fondbolag på premiepensionens fondtorg utöver de som nu gäller
 2. Förtydliga Pensionsmyndighetens instruktion så att det uttryckligen framgår att myndigheten på fondtorget ska agera mot olämpliga eller för pensionsspararna eller pensionssystemet skadliga beteenden från fondföretagens sida
 3. Krav på visst minimikapital i fonden under viss minimitid
 4. Krav på viss minsta tids avkastningshistorik
 5. Krav på minsta tids verksamhetshistorik för fondbolag
 6. Krav på objektiv (marknadsmässig) värdering av innehav
 7. Krav på att viss högsta procentuella andel av fondkapitalet får ägas av Pensionsmyndigheten som fondandelsägare
 8. Krav på att viss minimikapital i fond måste ägas av annan part än Pensionsmyndigheten
 9. Uteslut fonder med för lite kapital inom premiepensionen och/eller med för låg aktivitet
 10. Samma krav ska ställas på fond-i-fonders underliggande fonder som vanliga fonder vad gäller redovisning av innehav
 11. Inga samarbetsavtal ingås med fonder som så gott som uteslutande riktar sig mot svenska marknaden men är etablerade i utlandet
 12. Förbud genom samarbetsavtalet att direktmarknadsföra fonder mot premiepensionen eller medverka till direktmarknadsföring av premiepensionsfonder
 13. Förtydliga straffansvaret vid e-ID-kapning
 14. Agera för att sprida synen på rättsläget avseende e-ID-kapning
 15. Stärk myndighetens kunnande och beredskap när det gäller att säkra bevisningen
 16. Kräv egenhändigt undertecknande vid fondbyte
 17. Nytt förhållningssätt och förstärkt organisation för löpande uppföljning av samarbetsavtalet gentemot avtalspart
 18. Inför regelmässig KYC-granskning av firmatecknare och nyckelpersoner i fondbolaget
 19. Inför regelmässig granskning av innehav och övrig kravuppfyllnad samt utveckla myndighetens fördjupade granskningar
 20. Förstärkt kontroll av riskbeteende bland aktörerna på fondtorget
 21. Snabbare och mer frekventa överlämnanden av kundsynpunkter från Pensionsmyndigheten till de båda tillsynsmyndigheterna
 22. Utveckla systematisk samverkan mellan Pensionsmyndigheten och tillsynsmyndigheterna
 23. Inför ett antal nya villkor och skärp redan existerande villkor
 24. Förbättra struktur och tydliggör information i avtalet
 25. Särskilda tillsynsinsatser riktade mot premiepensionen (uppdrag och resurser)
 26. Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen och Konsumentverket bör ges i uppdrag att lämna information sinsemellan med avseende på enskilda tillsynsärenden inom premiepensionen
 27. Upprätta ett samarbetsavtal (överenskommelse) mellan Pensionsmyndigheten och tillsynsmyndigheterna för samarbete inom premiepensionen
 28. Sverige bör verka för att tillsynen över aktörer som omfattas av den unionsrättsliga lagstiftningen ensas och är förutsägbar, ändamålsenlig och effektiv
 29. Kräv av förvaringsinstituten att dessa ska intyga fondens värdering
 30. Utred möjligheten att skapa en premiepensionsgaranti

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund
072-532 17 13
anna.soderstrom@regeringskansliet.se            
        
       

Taggar:

Prenumerera