Mycket starkt första kvartal

Report this content

Södra redovisar ett mycket starkt rörelseresultat för första kvartalet 2018 om 938 MSEK (490). Det är en ökning med över 90 procent jämfört med samma period föregående år. Bakom resultatet ligger en stark efterfrågan med god prisutveckling, och de ökade volymer som expansionsinvesteringarna inneburit får genomslag i resultatet.

Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 5 717 MSEK jämfört med samma period föregående år och rörelsemarginalen förbättrades till 16 procent (10). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 22 procent (12) och soliditeten ökade till 58 procent (56).

– Det finns flera förklaringar till den starka resultatutvecklingen. Den goda globala konjunkturen bidrog till en hög efterfrågan och god prisutveckling på Södras produkter inom både marknadsmassa och trävaruområdet. Vi ser också de positiva effekterna av de omfattande expansionsinvesteringarna vi genomfört vid massabruken, och de effektiviseringar och omstruktureringar vi gjort inom trävaruproduktionen, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

– Arbetet med nya innovationer och hållbarhet har fortsatt med oförminskad kraft. Södras satsningar för ökad produktion av biodrivmedel följer uppgjorda planer, liksom satsningarna på vidareförädling inom trävaror. Dessa viktiga framtidsinvesteringar bidrar till nya affärsmöjligheter. Samtidigt utgör de steg på vägen mot ett fossilfritt samhälle och en hållbar bioekonomi där skogen har en nyckelroll, säger Lars Idermark.

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 19 MSEK (16). Resultatet har belastats av högre transportkostnader som en konsekvens av det utmanande virkesförsörjningsläge som tidvis rått under första kvartalet.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 91 MSEK (3) och avspeglar i huvudsak den goda prisnivån och stark efterfrågan på sågade trävaror. De pågående förändringarna av verksamheten inom Södra Interiör löper enligt plan.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 926 MSEK (496). Resultatutvecklingen förklaras främst av en stark prisutveckling och ökade volymer.

Se videointervjun med Lars Idermark
 

Januari - mars 2018 i korthet: 2018 2017
  Jan-mars Jan-mars
Nettoomsättning, MSEK 5 717 5 098
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 1 216 750
Rörelseresultat, MSEK 938 490
Resultat före skatt, MSEK 941 430
Rörelsemarginal, % 16 10

 

För frågor, vänligen kontakta:
Lars Idermark, VD och koncernchef Södra,
Tel: 0470-894 36

Anna Belfrage, CFO Södra,
Tel: 0470-890 40

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns flera förklaringar till den starka resultatutvecklingen. Den goda globala konjunkturen bidrog till en hög efterfrågan och god prisutveckling på Södras produkter inom både marknadsmassa och trävaruområdet. Vi ser också de positiva effekterna av de omfattande expansionsinvesteringarna vi genomfört vid massabruken, och de effektiviseringar och omstruktureringar vi gjort inom trävaruproduktionen.
Lars Idermark, vd och koncernchef.