Rekordresultat för Södra

Report this content

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade med 18 procent till 24 230 MSEK med ett rörelseresultat på 4 508 MSEK, det bästa någonsin i Södras historia. Styrelsen föreslår en vinstdelning på 1 795 MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital var 24 procent. Samtliga affärsområden presterade goda resultat.

Koncernens nettoomsättning för helåret 2018 ökade med 18 procent till 24 230 MSEK (20 518), en effekt av en gynnsam global konjunktur, hög efterfrågan och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Årets rörelseresultat uppgick till 4 508 MSEK (1 917). Rörelsemarginalen var 19 procent (9). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 24 procent (12) och soliditeten uppgick till 59 procent (56). Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 1 795 MSEK (868), vilket motsvarar 41 procent av resultatet före skatt.

2018 präglades av en hög och stabil efterfrågan på Södras produkter. Prisnivåerna på både marknadsmassa och sågade trävaror låg på en god nivå och bidrog till det mycket goda resultatet. Södras välinvesterade anläggningar levererade stabila volymer med hög kvalitet och kunde därigenom dra fördel av den fortsatt goda utvecklingen av den globala efterfrågan.

 – Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin konkurrenskraft förklarar Lars Idermark, vd och koncernchef.

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade 12 procent till 6 062 MSEK, med ett rörelseresultat om 974 MSEK (530) jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 16 procent (10).

 – Även det fjärde kvartalet utvecklades starkt, men osäkerheten ökade med vissa tecken på avmattning i den globala konjunkturen och oro på de finansiella marknaderna, säger Lars Idermark.

Under fjärde kvartalet köpte Södra Bergviks Skogs skogsinnehav i Lettland för 324 MEUR. Styrelsen har fattat beslut om att satsa 100 MSEK på forskning kring produktivitet och tillväxtfrågor i skogsbruket.

– Tillgången till fiber är avgörande för vår industri och skogen har fått en mer strategisk betydelse. Vi ser också en ökad efterfrågan på skogsråvara i takt med att bioekonomin växer, betonar Lars Idermark.

Se videointervjun med Lars Idermark

  Kvartal     Helår  
  2018 2017      2018 2017  
  okt-dec okt-dec %   jan-dec jan-dec %
Nettoomsättning, MSEK 6 062 5 413 12   24 230 20 518 18
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 1 264 835 51   5 654 3 009 88
Rörelseresultat, MSEK 974 530 84     4 508 1 917 135
Resultat före skatt, MSEK 935 503 86   4 431 1 830 142
Rörelsemarginal, % 16 10     19 9  
Avkastning på sysselsatt kapital %* - -     24 12  
Soliditet %* - -     59 56  

*Dessa nyckeltal beräknas inte kvartalsvis.

Förslag till vinstdisposition för Södras medlemmar

För frågor, vänligen kontakta:
Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin konkurrenskraft.
Lars Idermark, vd och koncernchef.