Resultat i linje med förväntan men svårbedömd framtid

Report this content

Trots drastiskt förändrade förutsättningar i spåren av utbrottet av Covid-19 pandemin, låg produktionen vid Södras anläggningar under första kvartalet på en hög och stabil nivå. Omsättningen uppgick till 5 576 MSEK (6 318). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 227 MSEK (1 148). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 2 627 MSEK (1 527) och soliditeten till 60 procent.

– I spåren av den pågående globala spridningen av Covid-19 har förutsättningarna förändrats dramatiskt under senare delen av första kvartalet. Inom Södra har vi vidtagit en rad åtgärder för att i första hand värna våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra vi kommer i kontakt med i syfte att skydda liv och hälsa. Det är med stor tacksamhet jag ser hur vi tillsammans kämpar för att minimera smittspridningen och lindra skadeverkningarna av den pågående krisen, säger Peter Karlsson, t f vd och koncernchef. 

– Konjunkturavmattningen från 2019 har avlösts av en allmän utbuds- och efterfrågeminskning till följd av utbrottet av Covid-19 och konsekvenserna är i dagsläget svårbedömda. Trots detta utvecklades första kvartalet resultatmässigt i linje med förväntningarna. Nettoomsättningen uppgick till 5 576 MSEK (6 318) och rörelseresultatet till 227 MSEK (1 148), säger Peter Karlsson. Efterfrågan på Södras huvudprodukter var god, även om priserna på pappersmassa och sågade trävaror, under kvartalet var på fortsatt låga nivåer, om än något högre vid kvartalets utgång jämfört med nivåerna vid årets början. 

– Den nödvändiga omställningen till de förändrade marknadsförutsättningar har hanterats på ett imponerande sätt av samtliga medarbetare i våra respektive verksamheter. Utan detta engagemang hade vi inte haft ett så bra utgångsläge att möta framtiden, understryker Peter Karlsson. Så även om den globala ekonomin nu bromsar in, är det viktigt att vi fortsätter att agera långsiktigt. Konjunkturer ger olika marknadsförutsättningar, men över tid finns en stigande underliggande efterfrågan på skogsbaserade varor, konstaterar Peter Karlsson.

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 5 576 MSEK (6 318), en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 227 MSEK (1 148) och den lägre lönsamheten förklaras av lägre prisnivåer på pappersmassa och sågade trävaror. Resultatet motsvarar en rörelsemarginal på 4 procent (18). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 4 procent (22). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 2 627 MSEK (1 527) och soliditeten till 60 procent.

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 1 MSEK (56). Resultatet är en konsekvens av försämrade marginaler. Under perioden anskaffade Södra Skog 4,9 miljoner m3fub, fördelat på 54 procent massaved och cellulosaflis, 32 procent timmer och 14 procent biobränslen. 

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 22 MSEK (147) och avspeglar den betydligt lägre prisbilden på sågade trävaror. Likväl var den underliggande efterfrågan på sågade trävaror fortsatt god. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 507 MSEK (1 498). Leveransvolymen från Södra Wood ökade till 519 km3sv att jämföra med 476 km3sv under motsvarande period föregående år.

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 302 MSEK (1 112). Resultatnedgången förklaras av en försämrad prisnivå medan ökade volymer och en gynnsammare dollarkurs inverkade positivt. Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 867 MSEK (3 501). Produktionsvolymen uppgick till 474 kton fördelat på 402 kton barrsulfatmassa, 34 kton lövsulfatmassa och 38 kton textilmassa.

Film: Kvartal 1 2020

För frågor, vänligen kontakta:
Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media