Södra levererar stabilt resultat i rådande marknadsläge

Report this content

De rådande marknadsförutsättningarna påverkade Södras rörelseresultat påtagligt under tredje kvartalet. Även om leveransvolymerna för Södras huvudprodukter var högre än motsvarande period förra året, var prisbilden svagare för marknadsmassa. Södras omsättning tredje kvartalet uppgick till 4 925 MSEK (5 391) och rörelseresultatet till 93 MSEK (512). För årets första nio månader var rörelseresultatet 541 MSEK (2 520). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 3 procent (16) och soliditeten till 57 procent.

– Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, även om vi ser en viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt, säger Peter Karlsson tf vd och koncernchef.

– Såväl omsättningsminskningen som resultatnedgången förklaras av betydligt lägre prisnivåer för avsalumassa jämfört med motsvarande period föregående år. En svagt positiv prisutveckling har medfört att prisnivåerna låg något högre vid kvartalets utgång än vid årets början. Prisnivån på sågade trävaror hittills under året understeg förra årets första nio månader. Efterfrågan på Södras huvudprodukter var fortsatt god och produktionen låg på en stabil och hög nivå, säger Peter Karlsson.

Kraftsamling inom Södras hela kedja från ägare, entreprenörer, medarbetare och industri i kombination med gynnsam väderlek har begränsat skadeverkningarna av granbarkborreangreppen. Även om skadorna jämfört med föregående år har halverats, är de på en fortsatt extremt hög nivå och ligger i storleksordningen 1 miljon m3fub på Södras medlemsfastigheter.

– En central del i Södras strategi för hållbar och lönsam tillväxt är effektivt nyttjande av skogsråvaran. Därför är vi stolta över att vi i början av oktober invigde världens första fossilfria biometanolanläggning vid massabruket i Mönsterås. Anläggningen är ett av skogsnäringens många bidrag i omställningen till en bioekonomi, säger Peter Karlsson. 

Biometanolen framställs av den råmetanol som uppstår vid massatillverkningen och är en del i den cirkulära process som redan finns vid massabruket. Invigningen skedde vid en digital ceremoni av näringsminister Ibrahim Baylan. 

Finansiella nyckeltal:
Koncernens nettoomsättning under kvartalet minskade med 9 procent och uppgick till 4 925 MSEK (5 391). Rörelsemarginalen uppgick till 2 procent (9). Den negativa omsättningsutvecklingen förklaras av betydligt lägre prisnivåer på avsalumassa, medan leveransvolymerna för Södras huvudprodukter översteg föregående år såväl under kvartalet som ackumulerat. Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 15 918 MSEK (17 908). Avkastningen på sysselsatt kapital var 3 procent (16) och soliditeten 57 procent.

Södra Skog
Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 35 MSEK (26). Resultatet är en effekt av goda volymer från fältverksamheten samt minskad import. Under perioden anskaffade Södra Skog 3,7 miljoner m3fub, fördelat på 62 procent massaved och cellulosaflis, 31 procent timmer och 7 procent biobränslen. Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 88 MSEK (161).

Södra Wood
Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 128 MSEK (39) vilket avspeglar den goda prisbilden på sågade trävaror och den fortsatt höga efterfrågan på sågade trävaror. Leveransvolymen från Södra Wood ökade till 520 tusen m3sv att jämföra med 490 tusen m3sv under motsvarande period föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 524 MSEK (1 395). Ackumulerat uppgick omsättningen till 4 611 MSEK (4 485) och rörelseresultatet till 212 MSEK (304).

Södra Cell
Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till −8 MSEK (551). Resultatnedgången förklaras av en lägre prisnivå på avsalumassa. Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 545 MSEK (3 054). Produktionsvolymen uppgick till 468 tusen ton fördelat på 401 tusen ton barrsulfatmassa, 29 tusen ton lövsulfatmassa och 38 tusen ton textilmassa. Ackumulerat uppgick omsättningen till 8 039 MSEK (9 804) och rörelseresultatet till 544 MSEK (2 416). 

För mer information, vänligen kontakta: 
Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, även om vi ser en viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt.
Peter Karlsson tf vd och koncernchef.