Södra levererar starkt resultat i gynnsam marknad

Report this content

Södra redovisar ett starkt resultat för januari–september 2021. Resultatet är en effekt av en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter tillsammans med en god industriproduktion.

Södrakoncernens nettoomsättning för 2021 års första nio månader ökade med drygt 25 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 20 018 MSEK (15 918). Rörelseresultatet blev 4 021 MSEK (541) och avkastningen på sysselsatt kapital var 26 procent (3). Soliditeten uppgick till 62 procent vid september månads utgång.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet, juli–september, uppgick till 2 148 MSEK (93). Omsättningen under kvartalet var 6 999 MSEK (4 925).

– Det gynnsamma marknadsläget med höga prisnivåer har lett till ett starkt resultat. Intresset för sågade trävaror har varit stort och efterfrågan på massa har varit fortsatt god. Vi bedömer att utsikterna på marknaden är fortsatt goda på kort sikt, men ser också en ökad osäkerhet i det något längre perspektivet, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

– Marknaden är på en ovanligt hög nivå, vilket delvis är en reaktion på det svagare marknadsläget under 2020. Vi behöver se på dessa unika år – 2020 och 2021 – som en helhet och inte som två separata år. Då kan vi skilja tillfälliga reaktioner från långsiktiga trender och låta det senare guida oss i att stärka vår effektivitet, fatta hållbara beslut och gå i takt med tiden.

Flera satsningar under kvartalet
Södra har under det tredje kvartalet gjort strategiska förflyttningar och satsningar för att gynna det långsiktiga ägarvärdet. Den växande affären inom korslimmat trä, KL-trä, har etablerats i Danmark. Det är resultatet av ett stort intresse för Södras produkter och är det första steget mot en etablering av byggsystemen i Europa.

Under kvartalet har också digitaliseringsarbetet intensifierats. Under hösten installeras tusen sensorer på Södras tre massabruk för att på ett bättre sätt styra arbetet med underhåll. Det är en del av den digitala satsning som ska stärka verksamheten genom att göra datastöd till en naturlig del av industriprocessen. Med hjälp av bland annat digitalisering ska Södra stärka effektiviteten och samtidigt förbättra resultatet med en miljard kronor fram till 2024.

– Digitalisering av värdekedjan är en nyckel till framtidens familjeskogsbruk och ägarvärde. I dag rör sig kundbeteenden och marknader snabbt, och det ställer höga krav på flexibilitet och snabbrörlighet. Med digitala verktyg i hela värdekedjan stärker Södra förmågan att bidra med värde till skogsgården, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef.

Affärsområdenas resultat tredje kvartalet 2021
Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat perioden uppgick till 4 MSEK (35). Resultatförändringen är en effekt av försämrade marginaler.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 1 121 MSEK (136) och avspeglar den goda prisbilden på sågade trävaror.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 1 248 MSEK (-8). Resultatförbättringen är hänförlig till en betydligt starkare prisnivå.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till på 56 MSEK (−18). Förändringen är en effekt av att innehavet i Silva Green Fuel numera redovisas som andelar i handelsbolag och belastar finansnettot.

För frågor, vänligen kontakta:
Casper Danielsson, pressansvarig
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media