Stark inledning på året

Report this content

Södra levererar fortsatt ett starkt resultat. Nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 ökade med 11 procent till 6 318 MSEK och rörelseresultat ökade med 22 procent till 1 148 MSEK. Resultatet grundas i en god efterfrågan och fortsatt hög prisnivå i kombination med produktionsanläggningar som presterade mycket goda resultat. Södra investerar i en helt ny produktionsanläggning för korslimmat trä vid biokombinatet i Värö.

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet 2019 ökade med 11 procent till 6 318 MSEK (5 717), med ett rörelseresultat om 1 148 MSEK (938), en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 18 procent (16) och avkastningen på sysselsatt kapital var 22 procent (22).

– Trots att den globala konjunkturen visat tecken på avmattning utvecklades första kvartalet bättre än väntat för Södra, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, och tillägger att priserna på företagets huvudprodukter, marknadsmassa och sågade trävaror, låg på en fortsatt god prisnivå under kvartalet, även om en viss prisnedgång kunde förutses.

Södra följer sin strategi för lönsam hållbar tillväxt och satsar på ökad vidareförädling inom affärsområdet Södra Wood och Södras styrelse har beslutat att investera en helt ny produktionsanläggning för korslimmat trä med en produktionskapacitet på cirka 100 000 m3 vid biokombinatet i Värö.

– Ökat trähusbyggande är en viktig del i en växande bioekonomi. Byggsystem i trä har också stora produktions- och miljömässiga fördelar, betonar Lars Idermark.

Södras styrelse har även fattat ett investeringsbeslut för Trivselhus om en ny volymhusfabrik i Landsbro, med hög grad av automatisering, robotisering och digitalisering i tillverkningen.

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 56 MSEK (19). Resultatet påverkades positivt av såväl ökade volymer som förbättrade marginaler.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 147 MSEK (100). Resultatet avspeglar en fortsatt god prisnivå på sågade trävaror, som i kombination med effekterna av den omstrukturering som genomförts inom Södra Wood bidrar positivt till resultatutvecklingen. Omsättningen uppgick till 1 498 MSEK (1 279).

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat uppgick till 1 112 MSEK (926) för perioden. Resultatutvecklingen förklaras främst av en fortsatt god prisnivån, en gynnsam dollarkurs samt produktionsanläggningar som presterade mycket goda resultat. Omsättningen uppgick till 3 501 MSEK (3 129).

Se videointervju med Lars Idermark

 

Januari - mars i korthet: 2019 2018
  jan-mars jan-mars
Nettoomsättning, MSEK 6 318 5 717
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 1 462 1 216
Rörelseresultat, MSEK 1 148 938
Rörelsemarginal, % 18 16

 

För frågor, vänligen kontakta:
Lars Idermark, VD och koncernchef Södra,
Tel: 0470-894 36

Peter Karlsson, CFO Södra,
Tel: 0470-890 28

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media