Starkt resultat och innovativa satsningar

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK. Rörelseresultatet ökade kraftigt till 1 917 MSEK och styrelsen föreslår en vinstdelning på 868 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 530 MSEK (164).

Koncernens nettoomsättning för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK, en effekt av både ökad volym och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Rörelsemarginalen var 9 procent (5). Avkastningen på sysselsatt kapital var 12 procent (7) och soliditeten uppgick till 56 procent (54).

- 2017 var ett bra år för Södra med starkt resultat. Med en välinvesterad industri och fortsatta satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för framtiden och dess olika utmaningar, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 868 MSEK (602), vilket motsvarar 47 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningsprocenten för de senaste fem åren uppgår till 57 procent. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 6 procent (4) motsvarande 198 MSEK (124), utdelning på virkesleveranser med 10 procent (8) motsvarande 454 MSEK (343) och insatsemission med 15 procent (10) motsvarande 216 MSEK (135).

Under 2017 har aktiviteten varit hög med omfattande investeringar i sågverken, fortsatta omstruktureringar och försäljning av interiörverksamheter i Sverige, Litauen och Norge. Arbetet med att stärka konkurrenskraften inom trävarusidan löper på enligt den fastställda flerårsplanen.

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 18 procent och uppgick till 5 413 MSEK (4 567). Rörelsemarginalen var 10 procent (4).

Styrelsen fattade beslut om att, tillsammans med Statkraft och teknikleverantören Steeper i samarbetsprojektet Silva Green Fuel, investera cirka en halv miljard SEK i en demoanläggning för att utveckla biodrivmedel ur skogliga restprodukter.

– Den goda konjunkturen fortsatte under fjärde kvartalet. Ett gott marknadsläge för såväl sågade trävaror som pappersmassa tillsammans med en hög produktionstakt på Södras industrier innebar att efterfrågan på såväl timmer som barr- och lövmassaved var hög, säger Lars Idermark.

Se videointervjun med vd och koncernchef Lars Idermark

  2017 2016* 2017 2016*
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning 5 413 4 567 20 518 18 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 835 395 3 009 1 887
Rörelseresultat, MSEK 530 164 1 917 979
Resultat före skatt, MSEK 503 149 1 830 913
Rörelsemarginal, % 10 4 9 5
Avkastning på sysselsatt kapital - - 12 7
Soliditet - - 56 54

*Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstopp ändrats så att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har omräknats för 2016.

För frågor, vänligen kontakta:
Anna Belfrage, CFO Södra,
Tel: 0470 - 890 40

Södras presstjänst,
Tel: 0470 - 890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar