Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle.

– Marknadsläget för skogsindustriella produkter var fortsatt gott, och höjda priser för både marknadsmassa och sågade trävaror har bidragit till ett starkt resultat. Produktionen vid alla Södras anläggningar var stabil under kvartalet, samtidigt som Södra är inne i en investeringsfas som är mer omfattande än på många decennier, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

– Vi har också fattat beslut om viktiga framtidssatsningar under perioden. Det handlar dels om ökad trävaruförädling inom korslimmat trä, dels om produktion av biobränsle baserat på biprodukten metanol från massaindustrin, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Nettoomsättningen det tredje kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 4 763 MSEK (4 417). Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 421 MSEK (400). Rörelsemarginalen var 9 procent (9).

Affärsområdet Södra Skog redovisar ett rörelseresultat om 12 MSEK (11) och en omsättningsökning om 8 procent under det tredje kvartalet.

Affärsområdet Södra Wood redovisar ett rörelseresultat på 8 MSEK (0). Resultatförbättringen beror i huvudsak på en positiv prisutveckling och god efterfrågan på sågade trävaror. Omsättningen minskade med 8 procent till följd av gjorda omstruktureringar och en medveten reduktion i produktportföljen.

Affärsområdet Södra Cell rörelseresultat uppgick till 421 MSEK (377). Det förbättrade resultatet beror främst på en stark efterfrågan. Det nya massabruket i Värö är i full drift och kapaciteten har ökat enligt plan. Resultatet påverkades även positivt av fortsatt hög prisnivå på barrsulfatmassa.

För perioden januari - september uppgick nettoomsättningen till 15 105 MSEK (13 915), rörelseresultatet till 1 336 MSEK (699) och rörelsemarginalen till 9 procent (5). Avkastningen på sysselsatt kapital var 11 procent (6) och soliditeten uppgick till 55 procent (53).

 

Kvartalsrapport Juli-september 2017 i korthet 2017 2016 2017 2016 2016
  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec
Nettoomsättning 4 763 4 417 15 105 13 915 18 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 726 658 2 263 1 519 2 101
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 421 400 1 336 699 1 005
Resultat före skatt, MSEK 402 378 1 276 648 939
Rörelsemarginal, % 9 9 9 5

 

Se video-intervju med Lars Idermark

 

För frågor, vänligen kontakta:

Södras presstjänst,
Tel: 0470 - 890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media