• news.cision.com/
  • SolTech Energy/
  • Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp emissionen av nya gröna säkerställda företagsobligationer

Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp emissionen av nya gröna säkerställda företagsobligationer

Report this content

Den 13 januari 2020 offentliggjorde Advanced Soltech Sweden AB (publ) (ASAB) att Bolaget mandaterat DNB Markets och Nordea att undersöka möjligheterna att emittera gröna säkerställda företagsobligationer, riktade mot en bredare krets av institutionella investerare. 

Med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar till följd av coronaviruset i Kina har ASAB beslutat att skjuta på den planerade emissionen av gröna säkerställda företagsobligationer. ASAB har under sin ”roadshow” träffat mer än 60 investerare i Asien och Norden och tackar för den tid och det intresse som investerarna har visat för denna transaktion. 

Samarbetet med DNB Markets och Nordea i syfte att emittera gröna obligationer, utgör alltjämt tillsammans med den tidigare aviserade avsikten att notera ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market, den nya finansieringsplanen för den fortsatta expansionen i Kina.  


För mer information kontakta: 
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 070 – 525 16 03. E-post:
frederic.telander@soltechenergy.com eller Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol och Soldags. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen 
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. 

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Dokument & länkar