Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ). kallas till extra bolagsstämma den 31/8, 2018, kl. 10.00 på Upplagsvägen 1 i Årstaberg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 23 augusti 2018 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och 
  • anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 27 augusti 2018, under adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Extra bolagsstämma, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm 

eller via e-post info@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 augusti 2018, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till SolTech Energy Sweden AB (publ), Extra Bolagsstämma, Upplagsvägen 1, 117 43  Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen  

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om att utse ny styrelseordförande

8. Beslut om ändrad teckningstid avseende tidigare beslutade optionsprogram

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om att utse ny Styrelseordförande

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att Frederic Telander väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 8 - Beslut om ändrad teckningstid avseende tidigare beslutade optionsprogram

Aktieägare representerande 7,55 procent av rösterna föreslår att ändra teckningstiden avseende tidigare beslutade optionsprogram. Tidigare teckningsperioder 1-10 februari flyttas till 1-10 juni för att undvika att sådan teckningsperiod kolliderar med tyst period vilket varit fallet tidigare.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar till stämman inklusive styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats,www.soltechenergy.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 42.418.697 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 7-8 ovan är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

______________________________

Stockholm i augusti 2018

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar