Analysguiden: Stärker balansräkningen och fortsätter växa kraftigt

Förvärvstempot i Soltech fortsätter att vara högt och det avspeglades i att den svenska verksamheten växte med hela 162 procent under tredje kvartalet. Analysguiden upprepar motiverat värde på 38-41 kronor per aktie.

Svenska verksamheten växer hela 162 procent
Soltech stänger böckerna för ytterligare ett starkt kvartal som präglas av tillväxt. Totala intäkter under kvartalet uppgår till 267,2 miljoner kronor (127,2), en ökning på 110 procent på årsbasis. Denna ökning är, precis som under föregående kvartal, särskild stark i den svenska verksamheten som ökat intäkterna till 220,1 miljoner kronor (84), en tillväxt på hela 162 procent. Bolaget rapporterar ett EBITDA-resultat på 29,3 miljoner kronor (38,9) samt ett rörelseresultat på 4,6 miljoner kronor (23,1). De lägre resultatet under kvartalet hänförs till bland annat ökande priser, komponentsbrist, fortsatt hög investeringstakt och ökande goodwill-avskrivningar. Intäkterna för de första nio månaderna uppgår nu till 674 miljoner kronor (336,1) och bolaget kan uppvisa organisk tillväxt på 42 procent under året.

Fortsatt högt förvärvstempo
Förvärvsresan inom Soltech fortsätter i oförändrad takt med ytterligare två förvärv under kvartalet och perioden efter det. I slutet av augusti tillkännagav bolaget att de förvärvar 90,1 procent av Wettergrens tak, ett takbolag med ett 20-tal anställda som omsätter kring 43 miljoner kronor. Detta kompletterades med att bolaget den första oktober tillträdde 100 procent av elteknikbolaget NEAB gruppen. NEAB Gruppen har kring 105 anställda, omsätter cirka 145 miljoner kronor årligen och väntas bidra med cirka 35 miljoner kronor i omsättningen under det fjärde kvartalet med ett positivt resultat. Soltech har därmed på kort tid förvärvat sig till ytterligare runt 195 miljoner kronor i omsättningen och fortsätter stärka sin position inom tak- och elteknik.

Fyller på kassan och framgångsrik särnotering
Bolagets tidigare annonserade företrädesemission gemofördes i slutet av augusti och början av september och inbringade totalt 397 miljoner kronor innan kostnader. Detta fördelas på 247 miljoner kronor från företrädesemissionen och ytterligare 150 miljoner kronor från en övertilldelningsemission. Positivt att se är att bolaget lyckas hålla nere emissionskostnaderna kraftigt till endast 1 procent av emissionsbeloppet samt att 100 procent av både emissionerna tecknades av befintliga aktieägare. Efter kvartalets utgång genomfördes också den länge efterlängtade särnoteringen av Advanced Soltech, som kom till Nasdaq First North Growth Market. Soltechs ägarandel sjunker till cirka 29,4 procent efter utspädningen och bolaget kommer framöver redovisas som ett intressebolag. Noteringen har hittills varit succéartad och Soltechs andel i Advanced Soltech har vid analystillfället ett värde kring 640 miljoner kronor efter en kraftig uppgång sedan noteringen. Soltech betonar att ägandet fortsatt är långsiktigt och potentialen är alltjämt stor i det forna dotterbolaget. Positivt är också att Soltech i samband med detta tar ett stort steg för att kraftigt förbättra finansnettot inom bolaget.

Läs hela analysen.

Prenumerera