Analysguiden: Fler förvärv efter bra kv1?

SolTech redovisade intäkter liksom EBITDA-resultat över våra prognoser. Tillväxten om 318% och var främst hänförbar till förvärv men även exkluderat förvärven var tillväxten god, 118%. Vi justerar upp motiverat värde i basscenariot till 15,1 kronor.

SolTech levererade totala intäkter om 56,4 miljoner kronor under kv1 2019, över vår förväntan om cirka 50,4 miljoner kronor. Tillväxt­en var till stor del hänförbar till för­värv vars intäktsbidrag var 27 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppskattas till 118 procent och vår bedömning är att verksam­heten i Kina var den drivande faktorn. Med högre intäkter och lägre rörelsekost­nader än väntat var även EBITDA-resultatet om 20,1 miljoner kronor över vår prog­nos. Räntekostnader tynger men det negativa resultatet före skatt bedöms av oss bli positivt i kv4 2019 alternativt kv1 2020. Vi ser positivt på kv2 2019 bland annat då detta bedöms vara ett säsongsmässigt starkt kvartal för den svenska verksam­heten. Vi tror även att den anslutna kapaciteten i Kina som genererar intäkter kan växa aningen. EBITDA-resultatet bedöms kunna öka men vi spår att EBITDA-marginalen temporärt kan sjunka med anledning av SEPS som antas ha ett relativt lågt EBITDA-resultat i förhållande till intäkter.

Förvärvsstrategin har hittills varit lyckad och adderar värden i form av intäkter och lönsamhet. Den stärker även den svenska verksamhetens position på mark­naden samtidigt som försäljningssynergier kan realiseras över tid. Därtill kan även vägen till lönsamhet för den svenska verksamheten, som i dag inte bedöms som lönsam som ensamstående enhet, snabbas upp. För att kunna fortsätta ta en ledande roll i konsolideringen på marknaden för leverantörer genomför bo­laget gör en nyemission om cirka 74,2 miljoner kronor före kostnader. 50 miljoner kronor av likviden är avsedd att nyttjas för att fortsätta förvärva solcells- och takbolag.

Efter att inkluderat förvärvet av SEPS i modellen och vissa andra justeringar i antag­anden kring intäkter och kostnader samt antagen fulltecknad emission höjer vi motiverat värde i ett bas­scenario till 15,1 kronor (14,3) för de kom­mande 12 månaderna. Det är över emissions­kursen om 10,0 kronor. Bolaget redovisar 100 procent av dotterbolagen samtidigt som SolTechs ägarandel varierar. Vi har därför tvingats göra antaganden kring fördelning av intäkter och kostnader vilket adderar viss osäker­het i beräkningarna.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera