Analysguiden: Förvärv snabbar på

SolTech har genomfört två bolagsförvärv som adderar betydande intäkter och lönsamhet till affärsområdet BIPV. Genom förvärv av redan anslutna installationer i Kina kom­mer även intäkter från affärsområdet el-produktion att stiga. Vi ser uppsida i aktien.

Efter justerade redovisningsprinciper presenterade SolTech netto­intäkter om 53 MSEK för 2018. Med anledning av ändrade redo­visningsprinciper är siffran skev och underskattar den fak­tiska intäkten för huvudverksamheterna. Justerat för detta beräknas netto­intäkterna för helåret 2018 till 69,3 MSEK. Vår justerade prognos var 78,6 MSEK. Affärsområdet för byggnadsintegrerade solceller (BIPV) genererade intäkter 10,8 MSEK mot vår prognos om 18 MSEK. Det redovisade rörelseresultatet före av- och nedskriv­ning­ar om 17,6 MSEK var pådrivet av affärsområdet elproduktion.

Verksamheten i Kina skapar ett stabilt och förutsägbart intäkts­flöde till koncernen med en hög lönsamhet. Sedan halvårsskiftet har den an­slut­na kapaciteten för el­produktion i Kina ökat med 97 procent till 68,4 MW per rapport­datumet för H2 2018. I januari 2019 restes 170 MSEK i en obligations­emission för att förvärva redan anslutna installationer om 24,4 MW. Förvärvet kommer med all sannolikhet att genomföras i mars. Vid detta tillfälle ägs och drivs totalt 93 MW av ASRE som genererar motsvarande 124,5 MSEK i intäk­ter på årsbasis, varav 51 procent är hänförbara till aktieägare i SolTech. Det var det andra förvärvet av färdiga installa­tioner med leveransavtal. Strategin skyndar på upp­skal­nings­takten för att nå målet att vid utgången av 2019 ha en ansluten kapacitet om 211 MW.

Affärsområdet BIPV:s andel av de totala redovisade intäkterna för helåret 2018 uppgår till 20 procent. Denna andel förväntas öka kraftigt efter förvärven av Nyedal Solenergi (51%) och NP-Gruppen (60%). Vi tror att dessa förvärv kommer att bidra med cirka 104 MSEK till intäktsraden och cirka 7,2 MSEK till EBITDA-resultat under inne­varande år. Förvärven väntas även kunna ge vissa försäljningssynergier med ett utökat kontaktnät i branschen och korsförsäljning mellan produkterna. Marknaden förefaller inte diskonterat värdet av förvärv i Sverige i aktiekursen. Efter justeringar i vår modell landar vi på ett motiverat värde om 14,3 kronor för de kommande 6 – 12 månaderna i ett basscenario.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera