Analysguiden: Het som solen

Sedan månadsskiftet april/maj har det hänt mycket i SolTech. Dotterbolaget ASAB har emitterat nya gröna obligationer till ett värde om 110 miljoner kronor under ramverket om totalt 1 500 miljoner kronor. Likviden kommer att nyttjas för att erlägga slutbetalningen för den befintliga solenergiportfölj som förvärvats. De förvärvade anläggningarna som motsvarande totalt 21,4 MW kommer enligt SolTech ge en avkastning om 19 procent på det investerade kapitalet.

Kupongräntan på obligationerna som betalas på kvartalsbasis och ligger på Stibor 3 månader plus 9,0 procent. Som bekant har den amerikanska centralbanken, Fed, tagit en mer duvaktig position. Dels på grund av det ekonomiska läget som påverkas av utdragna förhandlingar med Kina. Som framgår i grafen nedan är korrelationen mellan avkastningen på den 10-åriga statsobligationen i USA och avkastningen på den 10-åriga svenska statsobligationen hög. De båda faller och en räntehöjning känns åter allt mer avlägsen.

Syns inte bilden? Lär här.

wysiwyg_image

Samtidigt fortsätter intresset på den kinesiska marknaden för takbaserade solcellsanläggningar att vara högt. Under andra halvan av maj kunde Soltech låta meddela att Kina-verksamheten erhållit tre ordrar som totalt kommer generera intäkter om cirka 9,3 miljoner kronor per år. Över avtalsperioden om i snitt 20 år kommer den totala intäkten uppgå till 186,6 miljoner kronor. Tabell nedan visar en sammanställning över de tre senaste ordrarna hos ASRE:

wysiwyg_image

Väl värt att notera är att ASRE på de tre ordnarna inte får några subventioner på levererad elektricitet men att bolaget ändå bedömer att affärerna kommer ge god lönsamhet. I den första affären (av ovanstående tre) som publicerades den 20 maj är återbetalningsperioden 7 år och resterande 13 år av avtalsperioden kommer anläggningen generera goda intäkter till höga marginal. Med denna information på hand kan vi också uppskatta investeringsbehovet för anläggningarna till drygt 65 miljoner kronor eller cirka 6,6 MSEK per MW. Denna kostnad, alltså MSEK/MW ny anläggning över tid kan kunna komma ner allt eftersom processerna för uppbyggnation effektiviseras.

Högt intresse för SolTech och leverans även från de svenska dotterbolagen

Intresset för SolTech har stigit vilket påvisas av den övertecknade emissionen (med 333 procent) som avslutades i början på juni. Emissionen som inbringar drygt 100 miljoner ger bolaget de finansiella musklerna att fortsätta exekvera på förvärvsstrategin.

Hittills har tre förvärv genomförts som alla förefaller prestera i linje med plan. Bolaget har släppt ett pressmeddelande med exempel på affärer hos dessa dotterbolag. Exemplen i pressmeddelandet visar på en bra spridning av kunder och att försäljningen går till både kontor- och bostadsrelaterade projekt. Men lejonparten kommer är offentliga fastigheter. 

Läs vår senast uppdaterade analys här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera