Analysguiden: Nya mål inger optimism

SolTech fortsätter att växa och redovisade en nettoomsättning i linje med vår prognos. EBITDA-resultatet överraskade på upp­sidan men förklaras i stort av engångsjusteringar. Nya och höjda mål för verksamheten i Kina baserade på en fortsatt stark efterfråga har kommunicerats, vilket inger optimism.

Under tredje kvartalet 2019 redovisade Soltech en netto­omsättning på 88,0 miljoner kronor. Det var i linje med vår prognos som låg på 89,0 miljoner kronor. Den installerade kapaciteten i Kina ökade med 10,6 MW till 104,3 MW. Bolaget har också tagit upp ytterligare obligationsfinansiering för att finans­­iera vidare tillväxt. Per den 30 september 2019 var 22,5 MW under uppbygg­nad. Det redovisade EBITDA-resultatet uppgick till 30,2 miljoner kronor, vilket var klart över vår prognos som låg på 21,5 miljoner kronor. Avvikelsen kan dock till största delen förklaras av engångsjusteringar.

Bolaget har också satt upp ett nytt mål rörande ansluten kapacitet i Kina. Målet är att per år 2024 ha en ansluten kapacitet på 1 000 MW. Tidigare var målet att ha 605 MW anslutna till nätet under 2022. Det nya målet motsvarar en genomsnittlig till­växt­takt om cirka 56 procent per år under perioden 2020 – 2024. Detta givet vårt antagande om att bolaget kommer ha en ansluten kapacitet om 108 MW vid ut­gången av 2019. Efterfrågan är uppenbarligen stor och från det perspektivet är mål­et absolut uppnåbart. Finansiering fortsätter dock att vara den hämmande fakt­orn vilket ökar osäker­heten. Men allteftersom affären bevisar sig kommer finansier­ingen rimligtvis att underlättas men också bli billigare. Det är också rimligt att anta att storleken på investeringsbehovet per nyansluten MW kommer att minska. Det allteftersom kostnad för teknik sjunker och processer effektiviseras.    

Givet det nya målet har vi justerat våra antaganden kring den anslutna kapa­citeten i Kina. Med samarbetet med Vattenfall tror vi också att försäljningen av bygg­nads­integrerade solceller kan få en bra skjuts under 2020. Efter justeringar i vår modell beräknar vi ett motiverat värde per aktie till 21 kronor (15,4) för de kom­mande 6–12 månaderna. Uppjusteringen beror på en förlängd och höjd tillväxtkurva för verksamheten i Kina och på en uppjusterad försäljningsprognos för byggnads­integrerat. Omorganisation pekar på att fler förvärv kommer genomföras. Det kan addera ytterligare värden till vår värdering.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera