Analysguiden: Starkare än börsen och sektorn

SolTech är aktiva inom förnyelsebar solenergi. Verksamheten kan i dag delas upp i två delar; (i) den svenska verksamheten som fokuserar på försäljning av bland annat byggnadsintegrerade solceller till exempelvis hushåll, offentliga fastighetsägare och industrier främst i Sverige samt (ii) den kinesiska verksamheten som äger och driver solcellsanläggningar för att sälja den producerade elektriciteten över långa kontrakterade perioder på mellan 20 och 25 år.

SolTech-aktien har trots en nedgång på senare tid gått mycket starkt och är i skrivande stund upp 157,4 procent hittills under 2019. Som framgår i graf nedan är det en klart starkare utveckling än sektorindexet, Thomson Reuters Global Renewable Energy Equipment & Services Index och OMXSPI.

Syns inte bild? Läs här.

wysiwyg_image

Den starka utvecklingen är mycket tack vare förvärv som stärkt upp den svenska verksamheten tillsammans med ett fortsatt hög tryck i Kina. Ytterligare en faktor som spelat in är att marknaden har fått upp ögonen för SolTech och dess verksamhet. Det påvisas av antalet aktieägare som per den 30 juni 2019 uppgick till drygt 27 700 stycken, jämfört med 15 500 stycken den 31 december 2018.

Förvärv adderar värden och kan få fart på byggnadsintegrerat

Som nämnts har den svenska verksamheten sedan årsskiftet stärkts genom totalt tre förvärv. Ett av bolaget har ett förväntat totalt intäktsbidrag om 190 MSEK, varav cirka 111 MSEK är hänförbara till SolTech:

wysiwyg_image

Det av bolaget förväntade EBITDA-bidraget från förvärven uppgår totalt till 14,1 miljoner kronor varav cirka 8,3 MSEK är hänförbara till SolTech:

wysiwyg_image

Vi bedömer att förvärvsstrategin är värdefull ur flera perspektiv: Dels adderas värden genom förväntade intäkter samt lönsamhet. Dessutom stärks bolagets kompetensbas och position som en mer heltäckande leverantör av solcellspaneler på den svenska marknaden. Det kommer i sin tur rimligtvis att öppna nya dörrar och öka tillgängligheten för bolagets produkter. Genom ett utökat produktsortiment och breddad kompetensbas kan ytterligare försäljningssynergier realiseras genom korsvis försäljning, vilket i sin tur kan få fart på intäkterna från byggnadsintegrerade solcellspaneler. Givet fördelarna med byggnadsintegrerade produkter, så som estetik, funktionalitet som tak eller fasad och produkternas förmåga att producera grön elektricitet i kombination med sjunkande kostnader/priser förväntar vi oss att bolagets byggnadsintegrerade produkter inom snar framtid kommer ta en allt större plats på marknaden. Genom att bolaget utvecklat produkter och tidigt positionerat sig inom denna nisch är bolaget väl rustade för att ta en stor del av denna marknad – och det är också i förväntningarna som värdet i dessa egenutvecklade byggnadsintegrerade produkterna ligger. 

Attraktiva förvärv men mer tid lär behövas för full effekt

Bolagets ledning framhäver förvärven som lyckade. Vi anser att exempelvis förvärvsmultiplarna har varit attraktiva relativt värderingen av den egna aktien. Förvärven förefaller också klara kravet på att rätt bolag passar in strategiskt. Dock anser vi att det som utomstående, då utan direkt insyn i orderböcker etcetera, att det är för tidigt att avgöra om förvärven varit lyckade och levt upp till förväntningarna. Det då endast ett redovisat kvartal har presenterats vilket gör det svårt att avgöra om förväntningarna möts rörande intäkter och lönsamhet. Vidare tar det tid att realisera på synergier vilket också gör frågan svårbedömd ur detta perspektiv. SolTech har heller inte särredovisar de enskilda förvärvens bidrag till koncernen på intäkts- eller lönsamhetsnivå, vilket gör det än mer utmanande att bedöma resultateffekten. Men som framgår från texten till den första kvartalsrapporten för 2019 uppgick det totala intäktsbidraget från förvärven under denna period till 27 miljoner kronor, vilket också var i linje med vår förväntan.

Nya pengar för fler förvärv

I juni kunde bolaget meddela om att kassan stärkts med 100,2 miljoner kronor via en nyemission som övertecknades med 333 procent. Dessa pengar är avsedda för att delfinansiera fler förvärv av sol- och eller takbolag. För att bland annat behålla och engagera nyckelpersoner betalar SolTech minst 20 procent av köpeskillingen med nya aktier i SolTech. Givet detta är bör också fler förvärv komma att presenteras.

Hög efterfråga i Kina

Efterfrågan på grön el i Kina är hög även utan statliga bidrag. Bara sedan juni 2019 har bolaget meddelat om tre ordrar hos den elproducerande verksamhet via det samägda bolaget ASRE i Kina. SolTech äger 51 procent i ASRE.

I dag (2019-08-06) lät bolaget meddela om att ASRE erhållit en order som ger 108 miljoner kronor i ackumulerade intäkter under den kontrakterade perioden om 20 år, vilket motsvarar 5,4 miljoner kronor per år. Investeringen som krävs för att installera denna anläggning uppgår enligt pressmeddelandet till 34,74 miljoner kronor. Givet en årlig ränta om 9 procent hamnar de årliga räntekostnaderna på cirka 3,1 miljoner kronor. Efter antagna drifts- och underhållskostnader om 5 procent av intäkterna blir den årliga vinsten för installationen före avskrivningar cirka 2,0 miljoner kronor. Vidare skriver bolaget av sina anläggningar på 25 år trots att anläggningarna antas ha ett värde även efter avtalsperioden löpt ut. Vinst efter avskrivningar per år blir därmed cirka 0,6 miljoner kronor per år eller 12,3 miljoner kronor under hela avtalsperioden. Dock skall noteras att det finns en ränterisk, en valutarisk och en kreditrisk gentemot avtalsparten.

Stark tillväxt motiverar värderingsmultiplar över sektorkollegor

Även om den elproducerande verksamheten är kapitalintensiv under tillväxtfasen har denna haft en stark tillväxt, väl över sektorkollegorna. Under 2018 landade tillväxten på 148 procent och vi förväntar oss att den tillväxten tilltar under innevarande helår – delvis tack vare förvärvad kapacitet.

Nedan visas den av oss förväntade intäktstillväxten för verksamheten i Kina.

wysiwyg_image

Att stirra sig blind på en multipelvärdering på exempelvis innevarande års prognoser gör att värderingen blir statisk och mindre lämplig för bolag under stark tillväxt. Det då en sådan värdering inte tar hänsyn till den förväntade tillväxten för den efterföljande åren. Det är just förväntningar på framtiden som motiverar en värdering av SolTech över sektorkollegor.

Läs vår senast uppdaterade analys här. Denna avses uppdateras i samband med att SolTech släpper sin andra kvartalsrapport den 22 augusti 2019.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera