Analysguiden: Tillväxt på bred front

2019 var ett spännande år för Soltech med flera förvärv inom den svenska verksamheten och kraftigt växande ansluten kapacitet i Kina. Koncernens intäkter växte med hela 503 procent. Risken har ökat i det korta perspektivet men vi ser läge att köpa i nedstället.

Under helåret 2019 redovisade Soltech en total nettoomsätt­ning på 324 miljoner kronor, motsvarande en till­växt om höga 503 procent. Utfallet var i linje med vår prognos på 326 miljon­er kronor. Den svenska verksamheten visade upp en nettoom­sättning på 201,4 miljoner kronor varav uppskattningsvis runt 90 procent kom från förvärv. Verk­sam­­heten i Kina, ökade sin omsättning med 151 procent till 122,6 miljoner kronor och den anslutna kapaciteten ökade till 139 MW från 78 MW. EBITDA-resultatet landade på 88,3 miljoner kronor vilket var i linje med vår prognos på 90 miljoner kronor.

Under fjärde kvartalet 2019 ökade intäkterna från försäljning av bolagets egna byggnads­integrerade solceller kraftigt på årsbasis, vilket är intressant. Nivåerna är dock fort­farande kvar på låga nivåer men fortsatt tillväxt är väntat givet att denna marknad mognar. Sedan vår senaste analys har bolaget genomfört tre förvärv. Det av bolag­et förväntade intäktsbidraget från de tre förvärven uppgår till 133 miljoner kronor. EBITDA-resultatet förväntas väl överskrida tre miljoner kronor. Förvärvs­strategin fortsätter därmed att stärka bolagets position och addera aktieägarvärde.

Coronaviruset kommer sannolikt att hämma årets tillväxtplaner i Kina. En finans­ieringsrunda har skjutits på framtiden på grund av viruset. Vi har också justerad ned antagen ansluten kapacitet vid utgången av 2020. Det är ock­så möjligt att Coronaviruset kommer att hämma utvecklingen i den svenska verk­sam­­heten då produktion hos underleverantörer reducerats och/eller avstannat. På litet läng­re sikt tror vi att bolagets tillväxt i Kina kommer att återhämta sig. Med anledning av de tre senast genomförda förvärven har vi justerat upp intäkts­prognosen för den svenska verksamheten. Intäktsprognoserna för Kina-verksam­heten är också upp­justerade för 2020 då den anslutna kapaciteten vid utgången av fjärde kvartalet 2019 var något högre än väntat. I vårt basscenario beräknar vi ett motiverat värde om 21,4 kronor per aktie (tidigare 21,0) för de kommande 6-12 månaderna. 

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Prenumerera