Analysguiden: Tillväxt på bred front

2019 var ett spännande år för Soltech med flera förvärv inom den svenska verksamheten och kraftigt växande ansluten kapacitet i Kina. Koncernens intäkter växte med hela 503 procent. Risken har ökat i det korta perspektivet men vi ser läge att köpa i nedstället.

Under helåret 2019 redovisade Soltech en total nettoomsätt­ning på 324 miljoner kronor, motsvarande en till­växt om höga 503 procent. Utfallet var i linje med vår prognos på 326 miljon­er kronor. Den svenska verksamheten visade upp en nettoom­sättning på 201,4 miljoner kronor varav uppskattningsvis runt 90 procent kom från förvärv. Verk­sam­­heten i Kina, ökade sin omsättning med 151 procent till 122,6 miljoner kronor och den anslutna kapaciteten ökade till 139 MW från 78 MW. EBITDA-resultatet landade på 88,3 miljoner kronor vilket var i linje med vår prognos på 90 miljoner kronor.

Under fjärde kvartalet 2019 ökade intäkterna från försäljning av bolagets egna byggnads­integrerade solceller kraftigt på årsbasis, vilket är intressant. Nivåerna är dock fort­farande kvar på låga nivåer men fortsatt tillväxt är väntat givet att denna marknad mognar. Sedan vår senaste analys har bolaget genomfört tre förvärv. Det av bolag­et förväntade intäktsbidraget från de tre förvärven uppgår till 133 miljoner kronor. EBITDA-resultatet förväntas väl överskrida tre miljoner kronor. Förvärvs­strategin fortsätter därmed att stärka bolagets position och addera aktieägarvärde.

Coronaviruset kommer sannolikt att hämma årets tillväxtplaner i Kina. En finans­ieringsrunda har skjutits på framtiden på grund av viruset. Vi har också justerad ned antagen ansluten kapacitet vid utgången av 2020. Det är ock­så möjligt att Coronaviruset kommer att hämma utvecklingen i den svenska verk­sam­­heten då produktion hos underleverantörer reducerats och/eller avstannat. På litet läng­re sikt tror vi att bolagets tillväxt i Kina kommer att återhämta sig. Med anledning av de tre senast genomförda förvärven har vi justerat upp intäkts­prognosen för den svenska verksamheten. Intäktsprognoserna för Kina-verksam­heten är också upp­justerade för 2020 då den anslutna kapaciteten vid utgången av fjärde kvartalet 2019 var något högre än väntat. I vårt basscenario beräknar vi ett motiverat värde om 21,4 kronor per aktie (tidigare 21,0) för de kommande 6-12 månaderna. 

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera