Analysguiden: Ytterligare förvärv kan få aktien att stiga

Under det föregående året genomförde Soltech totalt fem förvärv. Adderar vi samman de (vid respektive förvärvstillfälle) förväntade intäktsbidragen summerar det upp till cirka 310 miljoner kronor. Rörelseresultatsbidrag från dessa förvärv väntas överskrida 14 miljoner. Samtidigt har de förvärvade dotterbolagen också presterat väl, exempelvis har NP-gruppen tecknat ramavtal med HBV, en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Ramavtalets totala värde ligger mellan 150 och 250 miljoner kronor.

Den 19 december lät bolaget meddela om det fjärde förvärvet, det av Merasol AB (60 procent med option på resterande 40 procent). Det förväntade intäktsbidraget uppgår till 60 miljoner kronor under 2020 med ett positivt rörelseresultat. Merasol projekterar och levererar kompletta solenergilösningar till fastighetsägare, kommuner och lantbruk. Fokus ligger således på B2B, vilket rimligtvis förbättrar möjligheterna för koncernen att få igång försäljningen av de visuellt mer tilltalande byggnadsintegrerade solcellerna som Soltech Facade.

Den 20e december 2019 kom det femte förvärvet; 100 procent av Soldags i Sverige AB som projekterar och installerar solcellsanläggningar åt privatpersoner. Soldags förväntas bidra med en omsättning på 40 miljoner kronor under 2020 med ett positivt rörelseresultat.

I vår senast uppdaterade analys från oktober 2019 beräknade vi ett motiverat pris per aktie om 21 kronor i ett basscenario, vilket var före de två senast genomförda förvärven. Som framgår i graf nedan bedömer vi att det finns uppsida i aktien:

I ett bull-scenario beräknade vi det motiverade värdet till 27,2 kronor och i ett bear-scenario till 13,6 kronor per aktie. Läs vår senast uppdaterade analys här.

Nedan visas utveckling under de tre senaste månaderna för Thomson Reuters globala index för utrustning och service till förnyelsebar energi i blått tillsammans Soltech i lila. Som framgår har Soltech hamnat efter, vilket kan förefalla omotiverat.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera