Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari - juni 2018

SolTech Energy visar svarta siffror medtaget poster av engångskaraktär. Intäkterna i Kina ökar med 116% och för hela koncernen med 52%. 

Starkt halvår för SolTech: 

  • Nettoomsättningen uppgick till 33,4 (22) MSEK, en ökning med 52 % jämfört med samma period föregående år.
  • Koncernens resultat uppgick till 681 KSEK (-11 065 KSEK). I dessa siffror ingår poster av engångskaraktär med 2,3 MSEK samt valutajusteringar motsvarande 8,5 MSEK. 
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -3,8 (-9) MSEK. En förbättring med 57 % jämfört med samma period föregående år. 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,36) kr/aktie. Kassaflödet uppgick till 0,6 (-28,34) MSEK. 
  • Intäkter i ASRE ökade till totalt 13,9 MCNY (18,2 MSEK) jämfört med 6,7 MCNY (8,4 MSEK). En förbättring med 116 % jämfört med samma period föregående år, varav 51 % konsolideras i koncernen. 
  • Wasa Rör avyttrat per 1 mars 2018. 

Efter rapportperiodens utgång: 

  • Fortsatt stabil tillväxt i Kina. Totalt 52,21 MW solenergianläggningar anslutna till elnätet i augusti 2018 att jämföra med 18,85 MW vid samma period 2017. Dessa beräknas på rullande 12 månadersbasis generera cirka 70 MSEK i intäkt. 
  • SolTech Energys samägda kinesiska bolag, ”ASRE”, fullföljer övertagande av en rekordorder till bryggeriet JiangSu YangHe Brewery om 12,7 MW av sin partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 276 MSEK. 
  • Styrelsen i SolTech Energy utser Bolagets nuvarande styrelseordförande Stefan Ölander till ny VD i Bolaget, gällande från och med den 31 augusti 2018.Samtidigt kommer extra bolagsstämman att föreslåsatt nuvarande VD, Frederic Telander övertar rollen som styrelsens ordförande, även det gällande från och med den 31 augusti 2018. 
  • Börsintroduktionen av SolTech Energys kinesiska verksamhet, med Advanced SolTech Sweden AB (publ) ”ASAB” som tänkt moderbolag, planeras genomföras under senhösten 2019. Detta är en senareläggning mot tidigare aviserade andra kvartalet 2018, vilket offentliggjorts tidigare genom pressmeddelande. 

Läs rapporten i sin helhet. 

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. Mejl: 
frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 09,00 CET. 

SolTech Energy Sweden AB (publ) – moderbolag i SolTech-koncernen 
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
 www.soltechenergy.com

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar