Kommuniké från årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ) den 24 juni 2020

Soltech Energys årsstämma hölls tisdagen den 24 juni 2020 kl 17.00 på Hotell Birger Jarl i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2019 samt att det ansamlade resultatet, 239 632 234 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg, Stefan Ölander och Frederic Telander. Anna Kinberg Batra valdes till styrelseordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande godkänd räkning. 

Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Ölander, VD Tel nr: 070 739 80 00 eller E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Anna Kinberg Batra, styrelseordförande E-post: anna.kinberg.batra@soltechenergy.com  Mer information finns på www.soltechenergy.com.

Om Soltech EnergySoltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar