SolTech Energy säljer Wasa Rör

SolTech Energy Sweden AB (publ) har beslutat att renodla verksamheten och fokusera alla resurser på koncernens affärsområden inom solenergi i Norden och Kina. Som en följd av detta beslut har SolTech Energy den 5 mars, 2018 avyttrat 100 % av aktierna i det helägda dotterbolaget Wasa Rör T. Mickelsson AB till Vanovo AB. SolTech förvärvade Wasa Rör 2014 för att stärka upp konkurrenskraften inom Bolagets affärsområde för termisk solenergi och samtidigt skapa en plattform inom segmentet för energieffektivisering i Sverige. Bägge dessa segment är mycket VVS intensiva. 

Marknaden för termisk solenergi i Sverige har sedan dess till stor del försvunnit på grund av en allt snabbare teknisk utveckling inom inte minst solceller, vilket gör att kunderna nu i princip uteslutande efterfrågar el genererande solenergi. Detta fick till följd att SolTech la ner sin verksamhet inom termisk solenergienergi i början av 2017 i samband med lanseringen av vår kombinerade solcell och takpanna, SolTech ShingEl.

Utvecklingen av SolTechs solenergiverksamhet har under 2018 tagit fart ordentligt i Kina liksom i Norden vilket kräver alla tillgängliga lednings- och finansiella resurser samtidigt som marknaden för energieffektivisering blivit mer konkurrensutsatt, vilket i sin tur kräver investeringar och omprövningar av affärsmodeller. Wasa Rör är mot denna bakgrund inte längre en naturlig del av solenergikoncernen SolTech Energy, vilket också är motivet till försäljningen av bolaget.

Vanovo AB är ett framgångsrikt och snabbväxande företag inom VVS-branschen och har bedömts som den perfekta modern inom vilken Wasa Rör och dess kvaliteter kan utvecklas tillfredsställande. Vanovo renoverar fastigheters rör, ventilationskanaler och varmvattencirkulation från insidan – inuti det nuvarande systemet, så kallad re-lining. 

SolTech Energys VD Frederic Telander i en kommentar:

-  Driver man ett förhållandevis litet tillväxtbolag gäller det att ständigt prioritera tillgängliga resurser. Vi måste för aktieägarnas räkning fokusera alla våra finansiella och personella resurser på våra produkter inom estetisk och byggnadsintegrerad solenergi samt på vår mycket framgångsrika satsning i Kina. Denna renodling av koncernens verksamhet är nödvändig för att skapa de möjligheter för Bolagets framtida tillväxt som bäst gynnar våra aktieägare. Våra år som ägare av Wasa Rör har varit bra och givande, vilket föranlett att vi har varit måna om att hitta en ägare som bättre kan utnyttja dess potential. Vi är övertygade om att vi hittat detta i Vanovo och önskar dem och våra forna medarbetare all lycka.

Vanovos VD Kristoffer Svanung i en kommentar:

-   Vi är glada och stolta över detta förvärv som markant kommer att stärka vårt erbjudande på marknaden. Det finns tydliga synergieffekter mellan Vanovo och Wasa Rör och vi ser fram mot att vidareutveckla bolaget och integrera det i Vanovos verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com eller Kristoffer Svanung, VD Vanovo AB Tel; 070-229 75 07. E-post:  kristoffer.svanung@vanovo.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB i Sverige och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar